Quý 1/2013: Tổng nợ thuế chuyên thu quá hạn khoảng trên 6.000 tỷ đồng

Theo thống kê báo cáo của các cục hải quan địa phương, tổng nợ thuế chuyên thu quá hạn tính đến ngày 31/03/2013 khoảng trên 6.000 tỷ đồng; trong đó khoảng 3.200 tỷ đồng là nợ có khả năng thu hồi và khoảng 2.500 tỷ đồng là nợ khó thu do doanh nghiệp đã giải thể, phá sản, bỏ trốn khỏi địa chỉ đăng ký kinh doanh…

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Tổng cục Hải quan vừa có công văn yêu cầu cục hải quan các tỉnh, thành phố thống kê, phân loại nợ thuế phát sinh tại đơn vị. Số nợ thuế lập theo thứ tự doanh nghiệp nợ thuế từ cao xuống thấp, để có biện pháp đôn đốc thu hồi nợ thuế theo quy định.

Bên cạnh đó, các cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện áp dụng đầy đủ các biện pháp cưỡng chế thu hồi nợ thuế theo quy định và hoàn chỉnh hồ sơ về việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế. Đồng thời, phải rà soát, chuẩn bị hồ sơ đầy đủ để trình các cấp có thẩm quyền xóa hết các khoản nợ được xóa theo Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế có hiệu lực từ 01/07/2013 (bao gồm nợ đã quá 10 năm đã áp dụng tất cả các biện pháp cưỡng chế nhưng chưa thu được; nợ của doanh nghiệp cổ phần hóa, sáp nhập, chuyển đổi sở hữu… phát sinh trước ngày 01/07/2007).

(Nhã Tường)