Rà soát phân loại bò giống thuần chủng nhập khẩu

(eFinance Online) - Ngày 05/4/2016, Tổng cục Hải quan có công văn số 2730/TCHQ-TXNK về việc kiểm tra, rà soát các trường hợp khai báo là bò giống để xác định mã số chính xác của mặt hàng thực tế nhập khẩu và yêu cầu báo cáo kết quả rà soát và xử lý (nếu có) về Tổng cục Hải quan trước ngày 16/4/2016. 
Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Tuy nhiên, đến nay, Tổng cục Hải quan chưa nhận được báo cáo của một số đơn vị và để đảm bảo thực hiện đúng quy định về phân loại hàng hóa và chính sách thuế đối với bò giống thuần chủng, Tổng cục Hải quan vừa có văn bản yêu cầu: Các cục hải quan tỉnh, thành phố căn cứ vào các hướng dẫn của Tổng cục Hải quan và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 129/CN-GSL ngày 10/02/2015 của Cục Chăn nuôi và công văn số 7706/BNN-CN ngày 18/9/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các công văn: số 9016/TCHQ-TXNK ngày 02/10/2015, số 1593/TCHQ-TXNK ngày 14/02/2015, số 2538/TCHQ-TXNK ngày 31/3/2016 của Tổng cục Hải quan).

Các cục hải quan tỉnh, thành phố tiếp tục kiểm tra, rà soát các trường hợp nhập khẩu mặt hàng bò giống khai báo mã số 0102.21.00 để xác định mã số chính xác cho mặt hàng, tránh thất thu thuế. Báo cáo kết quả rà soát và xử lý gửi về Tổng cục Hải quan trước ngày 15/7/2016.

(P.A)