Sử dụng sai mục đích hàng hóa NK được miễn thuế sẽ bị xử lý theo pháp luật

Bộ Tài chính nhận được công văn số 2127/HQHT-NV ngày 17/11/2014 của Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh về việc miễn thuế hàng hóa nhập khẩu trước khi đăng ký Danh mục miễn thuế cho dự án ưu đãi đầu tư của Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo Bộ Tài chính, căn cứ quy định tại Điều 12 Nghị định 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ, Điều 100, Điều 101, Điều 102 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính; sau khi xem xét báo cáo của Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh tại công văn số 2127/HQHT-NV Bộ Tài chính giao Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh căn cứ hồ sơ gốc Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh đã nộp cho cơ quan hải quan kèm theo 24 tờ khai (Danh sách tờ khai kèm theo), đối chiếu hàng hóa thực tế nhập khẩu với các Danh mục miễn thuế đã được đăng ký, các chứng từ khác có liên quan, nếu xác định hàng hóa thực tế nhập khẩu sử dụng đúng cho dự án ưu đãi đầu tư và không phát hiện doanh nghiệp có sai phạm gì khác, thì xử lý miễn thuế nhập khẩu cho Công ty theo quy định.

Trường hợp Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh đã nộp thuế thì thực hiện hoàn thuế cho doanh nghiệp theo quy định tại Điều 112 Thông tư 128/2013/TT-BTC.

Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh có trách nhiệm trước pháp luật về việc sử dụng đúng mục đích hàng hóa nhập khẩu được miễn thuế; trường hợp Công ty sử dụng số hàng hóa đã được miễn thuế nêu trên không đúng mục đích thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.

(T.H)