Tạm thời sử dụng chứng từ điều chỉnh phi kế toán để áp dụng thời hạn nộp thuế

Ngày 22/04/2014, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4345/TCHQ-TXNK về việc xử lý nợ thuế đối với Doanh nghiệp chuyển sang chương trình VNACCS/VCIS.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Để tháo gỡ vướng mắc khi chuyển sang chương trình VNACCS/VCIS về việc xử lý nợ thuế đối với Doanh nghiệp nhập nguyên liệu sản xuất, hàng xuất khẩu và hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất, Tổng cục Hải quan sẽ  tạm thời sử dụng chứng từ điều chỉnh phi kế toán để áp dụng thời hạn nộp thuế và chưa áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với hàng hóa là nguyên liệu, vật tư nhập khẩu sản xuất hàng hóa xuất khẩu, hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất đã nộp hồ sơ không thu thuế và đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 127 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính.

Việc lập chứng từ điều chỉnh phi kế toán phải tuân thủ các điều kiện sau đây:

- Hồ sơ không thu thuế phải nộp đúng hạn theo quy định;

- Đối với trường hợp thanh toán trả chậm còn nợ chứng từ thanh toán: Thời hạn hết hiệu lực của chứng từ điều chỉnh phi kế toán tối đa là 15 ngày làm việc kể từ ngày hết thời hạn thanh toán ghi trên hợp đồng hoặc phụ kiện hợp đồng;

- Đối với trường hợp đã nộp đủ hồ sơ không thu thuế nhưng chưa ra quyết định không thu thuế: Thời hạn hết hiệu lực của chứng từ điều chỉnh phi kế toán tối đa là 40 ngày đối với hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước, không thu thuế sau; 6 ngày làm việc đối với hồ sơ thuộc diện không thu thuế trước, kiểm tra sau kể từ ngày cơ quan hải quan tiếp nhận hồ sơ không thu thuế;

- Chứng từ phải được Lãnh đạo Chi cục phê duyệt trước khi cập nhật vào hệ thống Kế toán thuế XK, thuế NK (Hệ thống KT559 hoặc hệ thống HTTXNK hoặc hệ thống CIS).

(T.H)