Tăng cường quản lý và CCTTHC trong lĩnh vực liêm chính hải quan

Ngày 19/9/2014, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan đã ban hành Văn bản số 11433/TCHQ-TTr về việc thực hiện kế hoạch triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về liêm chính hải quan trong kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định 2544/QĐ-TCHQ ngày 27/8/2014 của Tổng cục Hải quan.

Tăng cường quản lý và CCTTHC trong lĩnh vực liêm chính hải quan

Nhằm thực hiện đúng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ  về quản lý và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực liêm chính hải quan, về tăng cường công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng, kiểm tra giám sát đột xuất, kiểm tra nội bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan tăng cường thực hiện nguyên tắc “3 KHÔNG” đối với cán bộ công chức hải quan nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, minh bạch, trong sạch, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu và đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước.

Thứ nhất là cán bộ công chức KHÔNG muốn thực hiện hành vi tiêu cực: Tăng cường giáo dục về chính trị, tư tưởng và đạo đức công vụ; Xây dựng cơ chế đãi ngộ phù hợp để công chức không thực hiện hành vi tiêu cực.

Thứ hai là cán bộ công chức KHÔNG thể thực hiện hành vi tiêu cực: Tăng cường cơ chế giám sát, kiểm tra việc thực thi công vụ; Tăng cường cải cách hiện đại hóa, tự động hóa thủ tục hải quan giảm thấp nhất công chức hải quan tiếp xúc với doanh nghiệp.

Thứ ba là cán bộ  công chức KHÔNG dám thực hiện hành vi tiêu cực: Siết chặt kỷ cương, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đạo đức công vụ; Lắp đặt hệ thống camera giám sát tại một số vị trí công chức hải quan tiếp xúc với doanh nghiệp.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục phải tổ chức quán triệt, tuyên truyền phổ biến đến toàn thể cán bộ công chức trong từng đơn vị thực hiện đúng các quy định của pháp luật về Hải quan; Phòng chống tham nhũng; Tuân thủ các quy định về giải quyết khiếu nại tố cáo; Pháp luật về thanh tra và quy trình về kiểm tra nội bộ trong ngành Hải quan; đóng góp tích cực và có hiệu quả vào việc hạn chế và ngăn ngừa vi phạm xảy ra…

Ngoài ra, các đơn vị trong ngành Hải quan phải thực hiện nghiêm Quyết định 557/QĐ-TCHQ ngày 18/2/2014 của Tổng cục Hải quan về quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, người hợp đồng lao động trong ngành Hải quan. Nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức tạo sự chuyển biến tích cực trong quan hệ, ứng xử, rèn luyện nâng cao đạo đức nghề nghiệp, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

(Lê Xuyền)