Thanh khoản hồ sơ kinh doanh tạm nhập tái xuất gỗ

Tổng cục Hải quan có công văn số  832/TCHQ-GSQL trả lời Cục Hải quan tỉnh Đăk Lăk về việc vướng mắc trong thanh khoản hồ sơ mặt hàng gỗ kinh doanh tạm nhập tái xuất phát sinh tại thời điểm Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính có hiệu lực.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, đối với các tờ khai phát sinh tại thời điểm Thông tư số 79/2009/TT-BTC dẫn trên có hiệu lực nhưng chưa thanh khoản do thiếu chứng từ thanh toán hoặc chứng từ thanh toán không đáp ứng các quy định liên quan, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan tỉnh Đăk Lăk nghiên cứu nội dung hướng dẫn tại điểm 7.3 công văn số 7957/BTC-TCHQ ngày 18/6/2010 của Bộ Tài chính để thực hiện việc thanh khoản hồ sơ.

Cơ quan Hải quan căn cứ hồ sơ thanh khoản của doanh nghiệp, đối chiếu với quy định hiện hành về đối tượng, điều kiện hoàn thuế; nếu có đủ cơ sở xác định hàng hóa đã thực tái xuất khẩu theo quy định tại Điều 26 Thông tư số 79/2009/TT-BTC thì thực hiện hoàn thuế cho doanh nghiệp tương ứng với số hàng hóa đã thực xuất khẩu. Doanh nghiệp phải có cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc số lượng gỗ tạm nhập đã thực tái xuất toàn bộ.

(T.H)