Thành lập kho ngoại quan tại tỉnh Lâm Đồng

Bộ Tài chính vừa có văn bản số 5942/BTC-TCHQ đồng ý việc thành lập kho ngoại quan tại địa chỉ số 345, quốc lộ 20, xã Lộc Nga, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Lâm Đồng về quy hoạch phát triển thương mại (Quyết định số2393/QĐ-UBND ngày 21/11/2012 và điểm 3 mục V Quyết định số 1633/QĐ-UBND ngày 29/07/2011 của UBND tỉnh Lâm Đồng) và quy hoạch sử dụng đất (Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 16/09/2013 của Chính phủ) thì vị trí thành lập kho ngoại quan nằm trong quy hoạch xây dựng Trung tâm logistics với diện tích 3-5 ha và phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu 2011-2015 của tỉnh Lâm Đồng.

Căn cứ quy định tại điểm a khoản 1 Điều 82 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ thì khu vực nằm trong quy hoạch do cơ quan có thẩm quyền ban hành để phát triển dịch vụ logistics, phục vụ hoạt động xuất khẩu hàng hóa nông, lâm, thủy sản sản xuất tập trung thì được phép thành lập kho ngoại quan. Như vậy, vị trí thành lập kho ngoại quan của Tổng công ty Tín Nghĩa là phù hợp với quy định.

Về thủ tục thành lập kho ngoại quan, căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 82 Nghị định 08/2015/NĐ-CP thì doanh nghiệp không cần có phê duyệt về chủ trương thành lập kho ngoại quan của cơ quan hải quan mà có trách nhiệm tự nghiên cứu, rà soát theo các quy định hiện hành để xây dựng kho, bãi, trường hợp đáp ứng đủ điều kiện thì lập bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều 82 Nghị định 08/2015/NĐ-CP để cơ quan hải quan kiểm tra, xem xét ra Quyết định thành lập.

(T.H)