Thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký tham gia thủ tục hải quan điện tử

Tổng cục Hải quan vừa có hướng dẫn thay đổi, bổ sung các thông tin đã đăng ký theo Mẫu đăng ký tham gia thủ tục hải quan điện tử. Căn cứ Khoản 3, Khoản 4, Điều 6 Thông tư 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa XNK thương mại, người khai hải quan được truy cập Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan theo quy định của cơ quan Hải quan. 

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Tuy nhiên, theo quy định tại Quy trình cấp phát, quản lý, thu hồi tài khoản truy nhập hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan (Phụ lục I-Ban hành kèm theo Quyết định số 3046/QĐ-TCHQ  ngày 27/12/2012 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan) chưa đề cập tới trường hợp khi doanh nghiệp có sự thay đổi, bổ sung các thông tin đã đăng ký theo Mẫu đăng ký tham gia thủ tục hải quan điện tử trước đó. Theo đó ngày 12/3/2013, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 1241/TCHQ-CCHĐH hướng dẫn thực hiện như sau:

Trường hợp cần thay đổi, bổ sung các thông tin đã đăng ký theo Mẫu đăng ký tham gia thủ tục hải quan điện tử (Mẫu số 1 Phụ lục III ban hành kèm theo thông tư 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012) thì người khai hải quan phải có trách nhiệm thông báo cho Chi cục Hải quan nơi Đăng ký tham gia thủ tục hải quan điện tử bằng văn bản đồng thời thay đổi mật khẩu truy nhập hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.

(Cát Tường)