Thêm 15 thủ tục hành chính mới thuộc lĩnh vực hải quan

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 1011/QĐ-BTC công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính đã được ban hành. Bộ thủ tục gồm 15 thủ tục hành chính mới áp dụng trên hệ thống VNACCS, 1 thủ tục thực hiện tại cấp cục hải quan tỉnh, thành phố và 14 thủ tục thực hiện tại cấp chi cục hải quan.

Làm thủ tục hải quan tại cảng Cát Lái (TP Hồ Chí Minh). Ảnh minh họa - nguồn Internet.Làm thủ tục hải quan tại cảng Cát Lái (TP Hồ Chí Minh). Ảnh minh họa - nguồn Internet.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/5/2014.
 
Theo đó, 01 thủ tục thực hiện tại cấp cục hải quan tỉnh, thành phố là: Thủ tục đăng ký danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được miễn thuế. 
 
14 thủ tục thực hiện tại cấp chi cục hải quan bao gồm:
 
1. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu thương mại;
 
2. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu thương mại;
 
3. Thủ tục sửa chữa tờ khai, khai bổ sung hồ sơ hải quan;
 
4. Thủ tục thông báo, điều chỉnh, kiểm tra định mức đối với hàng hóa gia công cho thương nhân nước ngoài;
 
5. Thủ tục xuất khẩu sản phẩm gia công cho thương nhân nước ngoài;
 
6. Thủ tục thanh khoản hợp đồng gia công cho thương nhân nước ngoài;
 
7. Thủ tục sửa đổi, bổ sung hợp đồng gia công, phụ lục hợp đồng gia công;
 
8. Thủ tục nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng xuất khẩu;
 
9. Thủ tục thông báo, điều chỉnh định mức nguyên liệu, vật tư và đăng ký sản phẩm xuất khẩu;
 
10. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất;
 
11. Thủ tục đăng ký danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được miễn thuế;
 
12. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập - tái xuất;
 
13. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ;
 
14. Thủ tục đối với hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan.
 
(Phương An)