Thêm 3 bộ thí điểm cơ chế hải quan một cửa quốc gia

Năm 2013, Tổng cục Hải quan đã xây dựng Cổng thông tin hải quan một cửa quốc gia và các hệ thống thành phần để kết nối và triển khai giai đoạn 1 của Quyết định 48/2011/QĐ-TTg; đồng thời, tổ chức triển khai giai đoạn 1 của quyết định này thí điểm kết nối các bộ gồm: Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và Bộ Giao thông Vận tải theo các thủ tục hành chính đã được phê duyệt.

Ảnh minh họa - nguồn Internet. Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan đã hoàn thành cơ bản thủ tục đầu tư mở rộng Cổng thông tin hải quan một cửa quốc gia và các hệ thống CNTT thuộc các bộ tham gia giai đoạn 2 của Quyết định 48; thống nhất lựa chọn thủ tục hành chính, mô hình kết nối, phương án kỹ thuật, kế hoạch thực hiện đối với các bộ.

Theo đánh giá của Tổng cục Hải quan, công tác triển khai cơ chế một cửa quốc gia và ASEAN thực hiện cơ chế làm việc liên ngành hoặc thuộc nhiều cấp có thẩm quyền khác nhau nên thường mất thời gian để lấy ý kiến của các bộ, ngành và thực hiện các thủ tục có liên quan.

Chỉ ra nguyên nhân của hạn chế trên, Tổng cục Hải quan cho biết, cơ chế trao đổi thông tin giữa các đơn vị nặng về thủ tục giấy tời, hành chính nên dẫn đến chậm trễ trong xử lý công việc, hiệu quả xử lý công việc không cao. Các thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia giữ vị trí quan trọng, chủ chốt và phụ trách nhiều lĩnh vực trong hoạt động của bộ, ngành nên chưa dành sự quan tâm thích đáng cho việc triển khai các hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia. Các thủ tục tài chính phức tạp trong khi yêu cầu thời gian thực hiện gấp.

Năm 2014, Tổng cục Hải quan sẽ triển khai giai đoạn 2 của Quyết định 48 mở rộng thí điểm cơ chế hải quan một cửa quốc gia cho 3 bộ gồm: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Y tế.

Tăng cường công tác phối hợp với các bộ, ngành thông qua các phiên làm việc trực tiếp giữa Tổng cục Hải quan và các ủy viên. Hoàn thành thủ tục đầu tư cho các bộ tham gia giai đoạn 2. Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng bộ tiêu chuẩn kỹ thuật để triển khai cơ chế hải quan một cửa quốc gia.

Tham gia triển khai dự án thử nghiệm cơ chế một cửa ASEAN cấu phần 3 – kết nối các cơ chế một cửa quốc gia của 7 nước thành viên. Triển khai cấu phần cơ chế một cửa trong dự án VNACCS/VCIS...

(Phương An)