Thêm loại hình khai báo trên VNACCS tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp khai báo thủ tục hải quan điện tử trên hệ thống VNACCS đối với một số loại hình mà hệ thống đã thiết kế đáp ứng yêu cầu quản lý, Bộ Tài chính vừa có công văn hướng dẫn cục hải quan tỉnh, thành phố biết và hướng dẫn thực hiện thủ tục hải quan trên VNACCS.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Cụ thể gồm: Các trường hợp tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập được quy định tại Điều 52; khoản 2, khoản 3, điểm a khoản 5, khoản 6 Điều 53 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính; Hàng hóa đặt gia công ở nước ngoài; Chính sách quản lý thuế đối với các loại hình xuất khẩu, nhập khẩu này thực hiện theo quy định hiện hành.

Theo quy định của Thông tư 128/2013/TT-BTC thủ tục hải quan điện tử (trên Hệ thống VNACCS/VCIS) được thực hiện với 12 loại hình hàng hóa XNK thương mại gồm: Hàng hóa XNK theo hợp đồng mua bán hàng hóa; hàng hóa XNK để thực hiện hợp đồng gia công với thương nhân nước ngoài; hàng hóa XNK theo loại hình nhập nguyên liệu để sản xuất hàng XK; hàng hóa XNK của DN chế xuất; hàng hóa XNK để thực hiện dự án đầu tư; hàng hóa kinh doanh theo phương thức TNTX; hàng hóa XNK tại chỗ; hàng hóa đã XK nhưng bị trả lại; hàng hóa đã NK nhưng phải xuất trả; hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan; hàng hóa XNK của DN được áp dụng chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lí nhà nước về hải quan; hàng hóa đưa vào, đưa ra kho ngoại quan.

(PV)