Thời điểm khai báo bổ sung thuế cho xăng dầu nhập khẩu

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản số 1800/TCHQ-TXNK trả lời Tập đoàn xăng dầu Việt Nam về thời điểm khai báo bổ sung thuế cho xăng dầu nhập khẩu.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Tổng cục Hải quan cho biết,theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 42 Luật quản lý thuế được sửa đổi, bổ sung tại khoản 11 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 ngày 26/11/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế thì thời hạn nộp thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu khác (trừ hàng hóa là nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu và hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất) phải nộp thuế trước khi thông quan hoặc giải phóng hàng, hoặc phải có bảo lãnh của tổ chức tín dụng về số thuế phải nộp.

Theo đó, xét yếu tố khách quan của hàng hóa chưa có giá chính thức tại thời điểm thông quan hoặc giải phóng hàng, Bộ Tài chính đã hướng dẫn tại các Thông tư liên quan như sau:

- Tại khoản 3 Điều 5 Thông tư 139/2013/TT-BTC ngày 9/10/2013 quy định về thủ tục hải quan đối với xăng dầu xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu:

“c.2) Khi đăng ký tờ khai hải quan, trong trường hợp chưa có giá chính thức, thương nhân thực hiện nộp thuế theo quy định tại khoản 8, Điều 20 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013.

Thời hạn nộp chậm Hóa đơn thương mại bản chính không quá 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan.”

- Tại khoản 8 Điều 20 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu quy định rõ: Thời hạn nộp thuế đối với trường hợp chưa có giá chính thức tại thời điểm thông quan hoặc giải phóng hàng hóa: Người nộp thuế phải tạm nộp thuế theo giá khai báo trước khi thông quan hoặc giải phóng hàng hóa hoặc phải có bảo lãnh của tổ chức tín dụng. Điều kiện được bảo lãnh thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 21 Thông tư này. Trong thời hạn bảo lãnh người nộp thuế phải nộp tiền chậm nộp 0,05%/ngày trên số tiền thuế chậm nộp.

Trường hợp số tiền thuế tạm nộp hoặc số tiền thuế được bảo lãnh trước khi thông quan hoặc giải phóng hàng nhỏ hơn số tiền thuế phải nộp khi có giá chính thức thì người nộp thuế phải nộp số tiền thuế chênh lệch giữa tiền thuế phải nộp theo giá chính thức và giá tạm tính (nếu có) tại thời điểm chốt giá chính thức, không phải nộp tiền chậm nộp trên số tiền chênh lệch giữa số thuế phải nộp theo giá chính thức và giá tạm tính...”.

Tổng cục Hải quan đề nghị Tập đoàn xăng dầu Việt Nam nghiên cứu, thực hiện theo quy định.

(T.H)