Thời hạn khai hải quan điện tử

Theo Thông tư 22/2014/TT-BTC có hiệu lực từ 01/04/2014, việc khai hải quan điện tử hàng hóa xuất khẩu được thực hiện sau khi đã tập kết đầy đủ hàng hóa tại địa điểm chậm nhất 08 giờ trước khi phương tiện vận tải xuất cảnh.

Thời hạn khai hải quan điện tử

Đối với hàng hóa nhập khẩu, việc khai hải quan được thực hiện trước khi hàng hóa đến cửa khẩu hoặc trong vòng 30 ngày kể từ ngày hàng hóa đến cửa khẩu.

Ngày hàng hóa đến cửa khẩu được xác định:

- Là ngày ghi trên dấu của cơ quan hải quan đóng lên bản khai hàng hóa nhập khẩu tại cảng dỡ trong hồ sơ phương tiện vận tải nhập;

- Ngày ghi trên tờ khai phương tiện vận tải qua cửa khẩu hoặc sổ theo dõi phương tiện vận tải.

Trường hợp phương tiện vận tải nhập cảnh khai hải quan điện tử, ngày hàng hóa đến cửa khẩu thực hiện theo quy định về thủ tục hải quan điện tử đối với phương tiện vận tải nhập cảnh.

(T.H)