Thủ tục đăng ký chữ ký điện tử trong lĩnh vực hải quan

Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 808/QĐ-BTC ngày 24/4/2013 về việc công bố các thủ tục hành chính lĩnh vực hải quan, thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính. Có 22 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, 01 thủ tục hành chính bãi bỏ và 01 thủ tục hành chính mới là thủ tục đăng ký chữ ký điện tử.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Thủ tục đăng ký chữ ký điện tử cụ thể như sau: Người khai hải quan đăng ký chữ ký số với cơ quan hải quan thông qua Cổng thông tin điện tử hải quan.

Cách thức thực hiện: Thực hiện bằng phương thức điện tử thông qua Công thông tin điện tử hải quan (địa chỉ: http://www.customs.gov.vn).

Hồ sơ: 01 (lượt - dưới dạng các thông tin điện tử). Thông tin khi tiến hành đăng ký gồm có: tên, mã số thuế của cơ quan, tổ chức xuất khẩu, nhập khẩu hoặc đại lý làm thủ tục hải quan (nếu có); họ và tên, số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, chức danh (nếu có) của người được cấp chứng thư số; số nhận dạng chữ ký số (serial number); thời hạn có hiệu lực của chữ ký số.

Việc đăng ký chữ ký số không mất phí. Yêu cầu chữ ký số sử dụng trong thủ tục hải quan điện tử của người khai hải quan là chữ ký số công cộng đã được cơ quan hải quan xác nhận tương thích với Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan. Danh sách các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cung cấp chữ ký số tương thích với Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử hải quan (địa chỉ: http://www.customs.gov.vn).

(TK)