Thủ tục Hải quan điện tử: DN có thể đề nghị “quyết định trước”

Quyết định số 52/2007/QĐ – BTC về thực hiện thí điểm thủ tục hải quan điện tử (HQĐT) đã có một khái niệm hoàn toàn mới nhằm hỗ trợ cho hoạt động thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK), đó là quy định về “quyết định trước”.

Thủ tục Hải quan điện tử: DN có thể đề nghị “quyết định trước”

Theo đó, dựa trên những thông tin mà doanh nghiệp (DN) cung cấp, cơ quan Hải quan có thể ra “quyết định trước” về phân loại hàng hóa, trị giá hải quan và xuất xứ đối với hàng hóa NK trước khi chính thức làm thủ tục thông quan hàng hóa.

Khái niệm “quyết định trước” được vận dụng theo Chương IX của Công ước Kyoto sửa đổi, trong đó có quy định cụ thể về việc cơ quan Hải quan tạo thuận lợi cho DN trong khai báo hải quan. Quyết định 52 quy định rõ, DN có trách nhiệm cung cấp chính xác, trung thực các thông tin liên quan đến hàng hóa dự kiến XNK hoặc mẫu hàng (nếu có) để cơ quan Hải quan làm căn cứ ban hành Quyết định trước. Cơ quan Hải quan có trách nhiệm bảo mật các thông tin do DN cung cấp liên quan đến việc ban hành “quyết định trước” theo quy định.

Trước đây, cơ quan Hải quan cũng đã có những tổ tư vấn về thủ tục cho các DN tham gia hoạt động XNK tại các đơn vị Hải quan cửa khẩu. Tuy nhiên, các vấn đề mà cơ quan Hải quan nêu ra với DN chỉ mang tính chất tư vấn để từ đó DN có cơ sở xem xét và hoàn thiện chính xác các chứng từ liên quan đến XNK hàng hóa.

“Quyết định trước” hoàn toàn khác biệt, có sự ràng buộc rõ ràng giữa “quyết định trước” của cơ quan Hải quan với hàng hóa XNK của DN. Chẳng hạn như một DN trước khi dự kiến XNK một loại hàng hóa nào đó thì có thể đề nghị cơ quan Hải quan ban hành “quyết định trước” về phân loại hàng hóa, trị giá hải quan và xuất xứ đối với lô hàng. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ các thông tin cần thiết, cơ quan Hải quan sẽ tiến hành “quyết định trước”.

Đối với một số trường hợp cần thêm thời gian để ban hành “quyết định trước”, cơ quan Hải quan sẽ có thông báo gửi lại cho DN về thời gian kéo dài thêm. “Quyết định trước” này chỉ áp dụng trong phạm vi đối với hàng hóa XNK làm thủ tục HQĐT của DN tại đơn vị Hải quan nơi DN yêu cầu “quyết định trước”. Khi có được “Quyết định trước” trong thời hạn 1 năm kể từ ngày cơ quan Hải quan ban hành, bất kể thời điểm nào DN có thể sử dụng quyết định này để XNK hàng hóa.

Để tránh trường hợp DN có thể lợi dụng quy định này gian lận về giá hay xuất xứ, Quyết định 52 nêu rõ, trong thời hạn có hiệu lực của “quyết định trước”, cơ quan Hải quan có quyền điều chỉnh, hoặc hủy “quyết định trước” khi có lý do chính đáng.

(Theo Thời báo Tài chính Việt Nam)