Thủ tục hải quan đối với gỗ và sản phẩm gỗ xuất nhập khẩu

Hỏi: Công ty 100% vốn mới thành lập từ 17/9/2007 với ngành nghề kinh doanh ghi trong giấy phép là “thu mua các sản phẩm gỗ thành phẩm như tủ, giường, bàn, ghế, đồ chơi v.v. để xuất khẩu (XK) 100%”. Vậy chúng tôi có được phép nhập khẩu (NK) gỗ về để gia công sản xuất hàng thành phẩm XK hay không?

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Trả lời: Theo hướng dẫn tại Công văn số 1714/TCHQ-CNTT ngày 21/4/2006 của Tổng cục Hải quan thì kể từ ngày 14/3/2006, Thông tư số 10/2006/TT-BTC ngày 14/02/2006 của Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành, việc cấp: “GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ THUẾ” và “THÔNG BÁO MÃ SỐ THUẾ”… đều do cơ quan thuế thực hiện.

Về quyền kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu: Theo qui định tại khoản 1 điều 3 Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài thì thương nhân được xuất khẩu nhập khẩu hàng hóa không phụ thuộc vào ngành nghề đăng ký kinh doanh.

Về chính sách xuất khẩu gỗ, sản phẩm gỗ: việc xuất khẩu thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 32/2006/TT-BNN ngày 08/5/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện Nghị định số 12/2006/NĐ-CP và Thông tư số 101/TT-BNN ngày 10/12/2007 bổ sung, sửa đổi một số nội dung Thông tư số 32, theo đó:

a/ Cấm xuất khẩu sản phẩm gỗ rừng tự nhiên trong nước, gồm: sản phẩm làm từ gỗ thuộc nhóm IA qui định tại Nghị định số 32/2006/NĐ-CP ngày 30/3/2006 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quí hiếm; sản phẩm làm từ gỗ qui định tại Phụ lục I của Công ước về buôn bán quốc tế các loại động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (Công ước CITES).

b/ Các sản phẩm gỗ xuất khẩu theo điều kiện hoặc theo giấy phép:

+ Sản phẩm làm từ gỗ thuộc loài nguy cấp, quí hiếm nhóm IA là tang vật xử lý tịch thu theo qui định hiện hành của Nhà nước và nhóm IIA qui định tại Nghị định số 32/2006/NĐ-CP chỉ được phép xuất khẩu ở dạng đồ gỗ mỹ nghệ và đồ gỗ cao cấp. Khi xuất khẩu, thương nhân kê khai tại Hải quan cửa khẩu.

+ Sản phẩm làm từ gỗ qui định tại Phụ lục II, III của  Công ước CITES, khi xuất khẩu phải có giấy phép CITES do cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam (gọi tắt là văn phòng CITES Việt Nam) cấp.

Đối với các sản phẩm gỗ không thuộc các qui định nêu trên, Doanh nghiệp chỉ phải làm thủ tục thông quan tại hải quan cửa khẩu.

- Việc đóng dấu búa kiểm lâm đối với gỗ nhập khẩu được thực hiện theo Quyết định số 44/2006/QĐ-BNN ngày 01/6/206 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Qui chế Quản lý và đóng búa bài cây, búa kiểm lâm.

- Hồ sơ, thủ tục hải quan được thực hiện theo Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan.

Việc gia công hàng hóa cho thương nhân nước ngoài thực hiện theo Điều 29 đến Điều 36 Nghị định số 12/2006/NĐ-CP. Các văn bản trên có thể được tra cứu trên trang web của Tổng cục Hải quan: http://www.customs.gov.vn/Default.aspx?tabid=496.

(Theo Tổng cục Hải quan)