Thủ tục hải quan đối với khí dầu mỏ hóa lỏng

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 70/2014/TT-BTC quy định thủ tục hải quan đối với khí và khí dầu mỏ hóa lỏng xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu; nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất và pha chế khí và khí dầu mỏ hóa lỏng; nguyên liệu nhập khẩu để gia công xuất khẩu khí và khí dầu mỏ hóa lỏng (khí và LPG). Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 11/7/2014.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.
Theo đó, khí và LPG, nguyên liệu kinh doanh tạm nhập, tái xuất phải nộp thuế trước khi hoàn thành thủ tục tạm nhập khí và LPG, nguyên liệu.
 
Trường hợp chưa nộp thuế, nếu được tổ chức tín dụng nhận bảo lãnh số tiền thuế phải nộp và đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 2, Điều 21 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013, thì được áp dụng thời hạn nộp thuế theo thời hạn bảo lãnh nhưng tối đa không quá 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày hết thời hạn tạm nhập tái xuất (không áp dụng cho thời gian gia hạn thời hạn tạm nhập tái xuất) và không phải nộp tiền chậm nộp trong thời hạn bảo lãnh.
 
Trường hợp tái xuất ngoài thời hạn bảo lãnh thì phải nộp tiền chậm nộp kể từ ngày hết thời hạn bảo lãnh đến ngày tái xuất hoặc đến ngày thực nộp thuế (nếu ngày thực nộp thuế trước ngày thực tái xuất) theo quy định của pháp luật.
 
Trường hợp đã được áp dụng thời hạn nộp thuế theo thời hạn bảo lãnh nhưng chuyển tiêu thụ nội địa thì phải nộp đủ các loại thuế, tính lại thời hạn nộp thuế đối với hàng hóa chuyển tiêu thụ nội địa và phải tính tiền chậm nộp trên số tiền chuyển tiêu thụ nội địa từ thời điểm hoàn thành thủ tục hải quan tạm nhập hàng hóa đến ngày thực nộp thuế.
 
Ngoài ra, thông tư cũng quy định cụ thể thủ tục hải quan đối với khí và LPG, nguyên liệu xuất khẩu, tái xuất; thủ tục hải quan đối với khí và LPG, nguyên liệu tạm nhập chuyển tiêu thụ nội địa; thủ tục hải quan đối với khí và LPG, nguyên liệu xuất khẩu, nhập khẩu băng đường ống chuyên dụng; thủ tục hải quan đối với khí và LPG xuất khẩu, nhập khẩu tại giếng ngoài khơi; thủ tục hải quan đối với khí và LPG, nguyên liệu kinh doanh chuyển khẩu; thủ tục hải quan đối với khí và LPG, nguyên liệu quá cảnh; thủ tục hải quan đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất và pha chế khí và LPG; thủ tục hải quan đối với nguyên liệu nhập khẩu để gia công xuất khẩu khí và LPG.
 
(Kim Liên)