Thủ tục hải quan sẽ có nhiều thay đổi

Tổng cục Hải quan đang lấy ý kiến của xã hội về Dự thảo Thông tư quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu (XNK).  

Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Tư tưởng chủ đạo của Dự thảo thông tư là đơn giản hóa nội dung về khai hải quan, loại bỏ hoặc không yêu cầu người khai hải quan phải khai các chỉ tiêu thông tin không cần thiết, không phục vụ cho công tác quản lý trên tờ khai hải quan điện tử.

Dự thảo thông tư đề cập, đối với các lô hàng trên 50 dòng hàng thực hiện thủ tục hải quan điện tử sẽ cho phép DN khai gộp mã HS và sử dụng một ủy nhiệm chi, một giấy nộp tiền để nộp thuế cho nhiều tờ khai nếu đáp ứng điều kiện các dòng hàng khai gộp phải có cùng xuất xứ, cùng thuế suất và chỉ áp dụng cho các loại hình XNK để sản xuất, chế xuất, sản xuất XK, gia công hàng hóa cho thương nhân nước ngoài.

Ngoài ra, Dự thảo thông tư cũng dành riêng một điều khoản hướng dẫn việc sử dụng chữ ký số sử dụng trong thủ tục hải quan điện tử của người khai hải quan phải thỏa mãn các điều kiện sau: Là chữ ký số tương ứng với chứng thư số được tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số nước ngoài được công nhận theo quy định tại Nghị định 170/2013/NĐ-CP cung cấp; Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số nêu tại điểm a khoản 1 Điều này phải thuộc danh sách tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số đã được cơ quan hải quan xác nhận tương thích với Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử hải quan (địa chỉ: http://www.customs.gov.vn).

Trước khi sử dụng chữ ký số để thực hiện thủ tục hải quan điện tử, người khai hải quan phải đăng ký chữ ký số với cơ quan hải quan.

Trường hợp người khai hải quan thực hiện thủ tục hải quan điện tử thông qua đại lý làm thủ tục hải quan hoặc ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu thì đại lý làm thủ tục hải quan hoặc người nhận ủy thác phải sử dụng tài khoản đăng nhập và chữ ký số của đại lý làm thủ tục hải quan hoặc người nhận ủy thác.

Người khai hải quan phải đăng ký sửa đổi, bổ sung thông tin chữ ký số với cơ quan hải quan trong các trường hợp sau: các thông tin đã đăng ký có sự thay đổi, gia hạn chứng thư số, thay đổi cặp khóa, tạm dừng chứng thư số...

Bên cạnh đó, Dự thảo thông tư cũng hướng dẫn cơ quan hải quan chịu trách nhiệm tổ chức xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác sử dụng Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan (sau đây gọi tắt là Hệ thống). Các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi thẩm quyền có trách nhiệm cung cấp, trao đổi thông tin liên quan đến xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa với cơ quan hải quan thông qua Hệ thống theo quy định của pháp luật hiện hành...

(PV)