Tiếp tục đo thời gian thông quan tại 11 chi cục hải quan đã đo năm 2013

Tổng cục Hải quan cho biết, 5 bộ và các bên liên quan sẽ tham gia đo thời gian giải phóng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu năm 2015 gồm: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Khoa học và Công nghệ, Giao thông vận tải, Quốc phòng cùng các công ty kinh doanh cảng; các công ty kinh doanh kho bãi cảng; các công ty logistic và doanh nghiệp thực hiện XN, NK hàng hóa.

Ảnh minh họa - nguồn: Báo Hải quan.Ảnh minh họa - nguồn: Báo Hải quan.

Theo đó, phạm vi, quy mô cuộc đo thời gian giải phóng hàng năm 2015 như sau: Đối với hàng NK cuộc đo gồm các khoảng thời gian xử lý tác nghiệp của các đơn vị liên quan từ khi hàng được vận chuyển đến cảng/cửa khẩu đến khi hàng đã được quyết định thông quan/giải phóng hàng rời khỏi khu vực giám sát hải quan.

Đối với hàng XK, phạm vi cuộc đo gồm các khoảng thời gian xử lý tác nghiệp của các đơn vị từ khi doanh nghiệp đăng ký tờ khai hải quan đến khi cơ quan hải quan quyết định thông quan/giải phóng hàng cho lô hàng.

Cuộc đo năm 2015 sẽ tiếp tục thực hiện tại 11 Chi cục Hải quan cảng/cửa khẩu đã đo năm 2013. Thực hiện đo với tất cả các loại hình hàng hóa XK, NK được thực hiện thủ tục tại đơn vị (trừ các loại hình: NK chuyển cửa khẩu, hàng chuyển phát nhanh, hàng XNK tại chỗ, gia công XNK chuyển tiếp, hàng XNK không nhằm mục đích thương mại).

Để thực hiện các công việc chuẩn bị và triển khai cuộc đo thời gian giải phóng hàng năm 2015 đạt hiệu quả cao, Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, ngành liên quan cử cán bộ tham gia Ban Chỉ đạo liên ngành và Tổ chuyên môn liên ngành.

Mục tiêu của cuộc đo năm 2015 là đánh giá cụ thể, chi tiết việc giảm thời gian làm thủ tục hàng hóa XNK, phân định rõ trách nhiệm của từng Bộ, ngành có liên quan trong quá trình làm thủ tục hàng hóa XNK theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Chính vì vậy, Bộ Tài chính cũng đề nghị các Bộ, ngành chủ động thành lập Tổ chuyên môn triển khai cuộc đo thời gian giải phóng hàng của từng Bộ, để thực hiện các công việc chuẩn bị, đo chính thức và tổng hợp kết quả cuộc đo.

(PD)