Tiêu chí thành lập Cục Hải quan

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 36/2015/NĐ-CP quy định tiêu chí thành lập Cục Hải quan và hoạt động của Hải quan các cấp. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10/06/2015.

Tiêu chí thành lập Cục Hải quan

Theo đó, Cục Hải quan thành lập khi địa bàn dự kiến quản lý phải đáp ứng hai trong ba tiêu chí sau:

Thứ nhất, số lượng kim ngạch xuất - nhập khẩu (KNXNK) lớn hơn 30% trung bình cộng KNXNK của cả nước hoặc trung bình cộng KNXNK của cả nước (không bao gồm địa bàn quản lý của Cục Hải quan TP.HCM & Hải Phòng) trong năm trước năm đề nghị.

Thứ hai, có một trong các cửa khẩu quốc tế đường bộ, hàng không dân dụng hoặc cảng biển quan trọng của quốc gia.

Thứ ba, có Khu công nghiệp hoặc Khu kinh tế.

Trong một số trường hợp đặc biệt (để bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh kinh tế - xã hội…) thì việc thành lập Cục Hải quan do Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Ngoài ra, Nghị định cũng có quy định về nhiệm vụ và hoạt động của Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan.

(T.H)