Tiêu chí thành lập Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố

Theo Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011-2020, định hướng đến năm 2030, dự kiến đến năm 2020 kim ngạch xuất nhập khẩu đạt trên 400 tỷ USD; số lượng tờ khai hải quan đạt trên 10 triệu tờ khai. Do đó khối lượng công việc liên quan đến công tác quản lý nhà nước về hải quan không ngừng tăng nhanh.

Ảnh minh họa - nguồn: Cục Hải quan Đồng Nai.Ảnh minh họa - nguồn: Cục Hải quan Đồng Nai.

Theo Tổng cục Hải quan, để đáp ứng yêu cầu về khối lượng công việc ngày càng tăng tại các địa bàn tỉnh chưa có tổ chức hải quan và để tạo thuận lợi cho các hoạt động đầu tư, thương mại quốc tế thì việc thành lập Cục Hải quan mới để đảm nhiệm quản lý nhà nước về hải quan trên các địa bàn này là cần thiết.

Do đó, cần xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định nguyên tắc, điều kiện thành lập Cục Hải quan để bảo đảm cơ sở pháp lý cho việc thành lập các đơn vị này, đáp ứng yêu cầu quản lý hải quan trong từng giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời bảo đảm tổ chức bộ máy của ngành hải quan được tinh gọn, tránh lãng phí về nhân lực và chí phí, tránh việc thành lập tổ chức bộ máy tràn lan.

Bên cạnh những yêu cầu từ thực tiễn, Tổng cục Hải quan cũng cho biết, Luật Hải quan sửa đổi được Quốc hội thông qua vào kỳ họp 7 Quốc hội khóa XIII và có hiệu lực từ 01/01/2015 và Luật đã giao cho Chính phủ quy định chi tiết một số điều. Trong đó, Khoản 2 Điều 14 của Luật quy định: “Chính phủ căn cứ vào khối lượng công việc, quy mô, tính chất hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, đặc thù, điều kiện kinh tế - xã hội của từng địa bàn để quy định tiêu chí thành lập Cục Hải quan; quy định cụ thể tổ chức, nhiệm vụ, hoạt động của hải quan các cấp…”.

Như vậy, Khoản 2 Điều 14 Luật Hải quan quy định nguyên tắc thành lập Cục Hải quan và giao Chính phủ quy định chi tiết các tiêu chí làm cơ sở cho việc tổ chức thành lập Cục Hải quan.

Từ những căn cứ nêu trên, Tổng cục Hải quan cho rằng việc ban hành Nghị định quy định về tiêu chí, trình tự, thủ tục thành lập Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là cần thiết.

Mới đây, Bộ Tài chính đã tổ chức nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị định quy định tiêu chí trình tự, thủ tục thành lập Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, gửi lấy ý kiến của các Bộ, Ngành có liên quan và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan để lấy ý kiến rộng rãi các tổ chức, cá nhân.

Dự thảo được bố cục thành 03 chương, gồm 12 Điều, cụ thể: Chương I - Quy định chung: Gồm 04 Điều, từ điều 1 đến Điều 4; Chương II - Tiêu chí, trình tự, thủ tục thành lập Cục Hải quan: Gồm 6 Điều, từ Điều 5 đến Điều 10; Chương III - Điều khoản thi hành: Gồm 2 Điều, từ Điều 11 đến Điều 12.

Tiêu chí thành lập Cục Hải quan, dự thảo Nghị định quy định: Có số lượng tờ khai và kim ngạch xuất nhập khẩu hoặc số tờ khai và số thu thuế trên địa bàn dự kiến thành lập tối thiểu bằng 30% trung bình cộng năm trước năm đề nghị của các Cục Hải quan trong cả nước. Có số lượng biên chế dự kiến giao cho Cục Hải quan lớn hơn trung bình cộng của các Cục Hải quan trong cả nước trở lên. Có tối thiểu ba Chi cục Hải quan. Có Khu chế xuất hoặc Khu kinh tế hoặc Khu kinh tế cửa khẩu được Thủ tướng Quyết định thành lập. Có tốc độ tăng trưởng kinh tế và tốc độ tăng trưởng giá trị xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của năm trước năm đề nghị tối thiểu bằng bình quân cả nước trở lên.

(KL)