Tổng cục Hải quan giao chỉ tiêu thu hồi nợ thuế

Tổng cục Hải quan vừa ban hành Quyết định 260/QĐ-TCHQ ngày 30-1-2015 giao chỉ tiêu thu hồi nợ thuế quá hạn năm 2015 cho các Cục Hải quan tỉnh, thành phố và Cục Kiểm tra sau thông quan.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.
Chỉ tiêu thu hồi nợ bao gồm các khoản nợ thuế chuyên thu quá hạn, quá hạn quá 90 ngày và tiền chậm nộp thuế đối với các tờ khai phát sinh trước ngày 1-1-2015 (bao gồm 100% khoản nợ thuế có khả năng thu).

Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố và Cục Kiểm tra sau thông quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện thu hồi nợ thuế để đạt được chỉ tiêu đã giao. Đồng thời, định kỳ báo cáo kết quả thu hồi nợ theo từng tháng.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc hải quan có liên quan chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc các khoản nợ phát sinh trong quá trình thanh tra, kiểm tra. Cùng với đó, đề xuất việc khen thưởng, kỷ luật đối với các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

(T.H)