Từ 01/4/2014: Vận hành chính thức hệ thống VNACCS/VCIS

Ngày 14/2/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 222014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện quy trình thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu (XK), nhập khẩu (NK) thương mại và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/4/2014, đây là cơ sở pháp lý để Hệ thống VNACCS/VCIS chính thức đi vào vận hành.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Thông tư 22/2014/TT-BTC bao gồm 5 Chương, 35 Điều và 3 Phụ lục. Thông tư 22/2014/TT-BTC chỉ quy định những nội dung đảm bảo cho việc triển khai TTHQĐT trên Hệ thống VNACCS/VCIS, các nội dung khác (về chính sách…) được quy định tại các văn bản cấp tương đương mà không ảnh hưởng đến việc thực hiện TTHQĐT trên Hệ thống VNACCS/VCIS thì không quy định tại Thông tư này.

Nội dung Thông tư 22/2014/TT-BTC bao gồm:

Chương I: Hướng dẫn chung. Chương này gồm 7 Điều (từ Điều 1 đến Điều 7), quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, giải thích thuật ngữ, người khai hải quan điện tử, sử dụng chữ ký số trong thực hiện TTHQĐT, hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan, thời hạn khai hải quan điện tử.

Chương II: Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo hợp đồng mua bán. Chương này gồm 14 Điều (từ Điều 8 đến Điều 21), quy định về chung về hồ sơ hải quan điện tử; đăng ký trước thông tin hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; khai hải quan; sửa chữa tờ khai, khai bổ sung hồ sơ hải quan; hủy tờ khai; tiếp nhận, kiểm tra, đăng ký, phân luồng tờ khai hải quan; kiểm tra hồ sơ hải quan và kiểm tra thực tế hàng hóa trong quá trình làm thủ tục hải quan; đưa hàng hóa về bảo quản/giải phóng hàng/ thông quan, tỷ giá, bảo lãnh, thu nộp thuế; kiểm tra giấy phép điện tử.

Chương III: Thủ tục hải quan đối với các trường hợp khác. Chương này gồm 9 Điều (từ Điều 22 đến Điều 30), quy định thủ tục hải quan đối với các trường hợp gia công, sản xuất xuất khẩu, doanh nghiệp chế xuất, tạm nhập tái xuất ...

Chương IV: Giám sát hải quan và vận chuyển hàng hóa chịu sự giám sát hải quan. Chương này gồm 3 Điều (từ Điều 31 đến Điều 33), quy định về giám sát hải quan; cơ sở xác định hàng đã xuất khẩu; thủ tục hải quan đối với hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan.

Chương V: Tổ chức thực hiện. Chương này gồm 2 Điều (từ Điều 34 đến Điều 35), quy định về hiệu lực thi hành và trách nhiệm thực hiện.

Trên cơ sở kế thừa hầu hết những nội dung cơ bản của Thông tư 196/2012/TT-BTC, Thông tư 22/2014/TT-BTC có một số quy định mới cho phù hợp với Hệ thống VNACCS/VCIS như bổ sung phạm vi điều chỉnh, mở rộng đối tượng cung cấp chữ ký số hải quan...

(Kim Liên)