Ứng dụng CNTT trong thu, nộp thuế XNK tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của ngành Hải quan là thu, nộp thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK). Trong những năm qua, sự tăng trưởng của kim ngạch hàng hóa XNK tăng lên nhanh chóng, đồng nghĩa với sự gia tăng tương ứng khối lượng công việc của Hải quan Việt Nam, trong đó có nhiệm vụ thu, nộp thuế.

Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Thống kê số thu ngân sách nhà nước của toàn ngành Hải quan trong 10 năm vừa gần đây cho thấy, số thu ngân sách nhà nước của ngành Hải quan luôn chiếm từ 25 đến 30% tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN). Năm 2004, tổng thu nộp NSNN của ngành Hải quan đạt hơn 46 nghìn tỷ đồng, tăng gấp 700 lần so với năm 1990. Từ năm 2004 đến nay, số thu này đã tăng gấp 5 lần, nếu như năm 2005 số thu ngân sách của ngành Hải quan đạt khoảng 50 nghìn tỷ đồng thì đến 2014 số thu này đã đạt đến con số 249 nghìn tỷ đồng, trong năm 2015 phấn đấu đạt 265 nghìn tỷ đồng.

Trước bối cảnh đó, để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước giao, đồng thời tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình làm thủ tục hải quan, ngành Hải quan đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong lĩnh vực thu, nộp thuế XNK cụ thể như sau: Từ năm 2007, Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo các đơn vị trong toàn ngành phối hợp với Cục CNTT và Thống kê hải quan tham mưu để triển khai, từng bước áp dụng CNTT để thực hiện cải cách hành chính trong lĩnh vực thu, nộp thuế.

Trong giai đoạn từ 2007 đến 2011: Tổng cục Hải quan đã thực hiện việc kết nối trao đổi thông tin giữa các cơ quan thuế - hải quan - kho bạc - tài chính về tình hình nộp thuế của doanh nghiệp XNK. Bước đầu áp dụng giấy nộp tiền điện tử.

Từ 2012 đến nay: Thực hiện việc kết nối trao đổi thông tin giữa cơ quan hải quan và các ngân hàng thương mại để thực hiện việc thanh toán điện tử. Xây dựng và ban hành các cơ chế, chính sách để triển khai thực hiện thanh toán điện tử, phối kết hợp với các ngân hàng thương mại trong việc xây dựng các quy trình nghiệp vụ và phát triển các ứng dụng trao đổi thông tin.

Đến nay, Tổng cục Hải quan đã thực hiện kết nối, trao đổi thông tin với 23 ngân hàng thương mại, tổng số tiền thuế thực hiện qua hình thức thanh toán điện tử chiếm tỷ lệ 72% tổng số thu của ngành Hải quan. 100% các cục hải quan và chi cục hải quan đã thực hiện chấp nhận thanh toán điện tử.

Việc thực hiện thanh toán điện tử đã giúp doanh nghiệp thanh toán tiền thuế mọi lúc, mọi nơi, thời gian nộp thuế giảm (trước đây mất thời gian từ 1 - 2 ngày, cá biệt có thể mất 5 ngày, nay chỉ còn 3 phút); hạn chế tình trạng cưỡng chế, xét ân hạn nhầm, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của doanh nghiệp. Công tác quản lý theo dõi số liệu nộp thuế nhanh chóng, chính xác hơn. Cùng với việc thực hiện thủ tục hải quan điện tử, việc áp dụng thanh toán điện tử góp phần giảm thời gian thông quan, đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong quá trình thông quan. Đây cũng là tiền đề cho việc mở rộng thanh toán điện tử đối với các loại phí và lệ phí khi thực hiện các thủ tục hành chính của các Bộ, Ngành tham gia vào Cơ chế một cửa quốc gia.

(PD)