Xử lý trường hợp Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử gặp sự cố

Thực hiện Nghị định 87/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ và Khoản 2 Điều 18 Thông tư 86/2013/TT-BTC ngày 27/6/2013, Bộ Tài chính ban hành công văn 11887/BTC-TCHQ hướng dẫn thủ tục hải quan đối với doanh nghiệp ưu tiên trong trường hợp Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan (Hệ thống XLDLĐTHQ) gặp sự cố.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, về hồ sơ hải quan để thông quan hàng hóa, doanh nghiệp ưu tiên được sử dụng bộ chứng từ theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 Thông tư 86/2013/TT-BTC bao gồm: hóa đơn thương mại, giấy đóng gói hàng hóa, lệnh giao hàng và tờ khai hải quan được thay thế bằng “Bản tự kê khai thuế của doanh nghiệp ưu tiên trong trường hợp sự cố Hệ thống” theo mẫu ban hành kèm theo công văn này.

Thủ tục hải quan được thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 4110/TCHQ-GSQLcủa Tổng cục hải quan ngày 16/4/2014.

Trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày Hệ thống XLDLĐTHQ được khắc phục, người khai hải quan thực hiện việc cập nhật dữ liệu về lô hàng đã được thông quan trong trường hợp nêu trên vào Hệ thống XLDLĐTHQ của cơ quan hải quan. Tổng cục hải quan hướng dẫn cụ thể việc cập nhật dữ liệu.

(T.H)