Xử lý vướng mắc khi khai báo trên hệ thống Emanifest

Quy định tại điểm 2 công văn số 6891/TCHQ-GSQL ngày 11/6/2014 của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn các hãng tàu/đại lý hãng tàu/công ty giao nhận trong trường hợp hàng hóa trung chuyển, quá cảnh khi khai báo trên hệ thống Emanifest phải ghi cụ thể trên cảng biển quốc tế làm thủ tục trung chuyển hoặc quá cảnh nhằm đảm bảo công tác quản lý của cơ quan hải quan.

Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Đặc biệt trong thời gian đầu triển khai hệ thống Emanifest, một số hãng tàu/đại lý hãng tàu/công ty giao nhận chưa thực hiện khai báo tiêu chí về cảng xếp hàng, cảng dỡ hàng, cảng đích một cách chính xác và đầy đủ.

Nhằm giải quyết vướng mắc của Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, mới đây Tổng cục Hải quan đã có công văn đồng ý với đề nghị của tổng công ty là trường hợp hàng hóa trung chuyển, quá cảnh khi khai báo trên hệ thống Emanifest không phải ghi cụ thể trên cảng biển quốc tế làm thủ tục trung chuyển hoặc quá cảnh như đã hướng dẫn tại mục 2 công văn số 6891/TCHQ-GSQL.

Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn có trách nhiệm thông báo đến các hãng tàu/đại lý hãng tàu/công ty giao nhận thực hiện khai báo đầy đủ, chính xác các tiêu chí có liên quan trên hệ thống Emanifest để đảm bảo công tác quản lý của cơ quan hải quan.

(KL)