Xuất khẩu hóa chất đã nhập khẩu

Hỏi: Chúng tôi muốn xuất khẩu các loại hóa chất đã được nhập khẩu sang thị trường Campuchia. Xin hỏi chúng tôi có quyền xuất khẩu các loại hóa chất này sang thị trường Campuchia nói riêng (và các thị trường nước ngoài nói chung) hay không?

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Trả lời: Căn cứ điểm 2 mục I Thông tư 09/2007/TT-BTM ngày 17/7/2007 về Hướng dẫn thi hành Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/2/2007  quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa  của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam có quy định: Thực hiện quyền xuất khẩu:

2.1. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đã được cấp phép thực hiện quyền xuất khẩu, thực hiện quyền xuất khẩu như sau:  

a) Được xuất khẩu các mặt hàng không thuộc danh mục hàng cấm xuất khẩu (Mục I Phụ lục số 01 Nghị định số 12/2006/NĐ-CP), không thuộc danh mục hàng tạm ngừng xuất khẩu (nếu có) và các mặt hàng không thuộc danh mục hàng hóa không được quyền xuất khẩu (khoản A Mục II Phụ lục số 02 Quyết định số 10/2007/QĐ-BTM).

b) Đối với các mặt hàng thuộc danh mục hàng hóa xuất khẩu theo lộ trình (khoản B Mục II Phụ lục số 02 Quyết định số 10/2007/QĐ-BTM) doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thực hiện xuất khẩu theo lộ trình đã quy định. 

c) Được trực tiếp mua hàng hoá của thương nhân có đăng ký kinh doanh mua bán hoặc có quyền phân phối hàng hoá đó để xuất khẩu.

d) Được trực tiếp làm thủ tục xuất khẩu hàng hoá tại cơ quan Hải quan theo quy định của pháp luật Việt Nam .

2.2. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp phép thực hiện quyền xuất khẩu không được lập cơ sở để thu mua hàng xuất khẩu.”

Do đó, nếu trong Giấy phép đầu tư của Công ty có quy định về Quyền xuất khẩu thì Công ty được phép xuất khẩu các sản phẩm hoá chất như Công ty nêu trên. Nếu không thì Công ty phải bổ sung Giấy phép về quyền Xuất khẩu như nêu trên.

(Theo Cục Hải quan Đồng Nai)