Bồi thường, hỗ trợ cho đất của xã bị thu hồi giao cho DN

Hỏi: Năm 2008, công ty được UBND tỉnh Vĩnh Phúc giao đất. Năm 2009, Công ty đền bù, hỗ trợ diện tích đất thu hồi để xây dựng. Đất thuộc dự án là quỹ đất 2 do UBND xã quản lý. UBND huyện không có phương án đền bù mà có biên bản thoả thuận giá đền bù, hỗ trợ giữa Công ty và UBND xã. Công ty tôi có được khấu trừ tiền đền bù, hỗ trợ vào tiền thuê đất không?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Thư bạn đọc cho biết đất được tỉnh giao cho công ty vào năm 2008, năm 2009 công ty thực hiện đền bù nhưng không rõ thực hiện vào thời điểm nào. Nếu thực hiện trước ngày 01/10/2009 (là ngày Nghị định số 69/2009/NĐ-CP có hiệu lực thi hành) thì được vận dụng cho trừ số tiền bồi thường theo thoả thuận với, kể cả trường hợp đất thuộc quỹ đất công ích của xã. Ngược lại, nếu thực hiện sau ngày này thì nhất thiết phải có phương án đền bù, được cấp có thẩm quyền duyệt theo quy định của Nghị định số 69/2009.

Theo khoản 3 Điều 39 của Nghị định số 69/2009 nêu trên thì “Đối với những dự án, hạng mục đã chi trả xong bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì không áp dụng hoặc không điều chỉnh theo quy định tại Nghị định này.

Các dự án liên quan đến giao đất, bồi thường, hỗ trợ đền bù thường rất phức tạp và trường hợp của công ty bạn lại xảy ra vào thời điểm giao thời. Vậy cách tốt nhất là bạn có công văn gửi đến Bộ Tài chính kèm theo các giấy tờ liên quan (bản copy có đóng dấu sao lục của công ty) để nhận được sự hướng dẫn, trả lời bằng văn bản làm căn cứ thực hiện.

(eFinance)