Các trường hợp phải chào mua công khai

Hỏi: Chào mua công khai theo định nghĩa của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP có thể hiểu là khi chưa tìm được người bán nên phải chào mua công khai đúng không? Trong Điều 41, Nghị định số 58/2012/TT-BTC có 03 trường hợp là phải chào mua công khai và 03 trường hợp này nếu đã có người bán đủ nhu cầu thì có phải chào mua công khai không?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trả lời như sau: Khái niệm "chào mua công khai" tại Khoản 12, Điều 2, Nghị định số 58/2012/NĐ-CP "Chào mua công khai là việc tổ chức, cá nhân công khai thực hiện việc mua một phần hoặc toàn bộ số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng, chứng chỉ quỹ của một quỹ đóng nhằm mục đích nắm quyền kiểm soát trong công ty đại chúng, quỹ đóng theo các quy định của pháp luật nhằm đảm bảo công bằng cho các cổ đông của công ty mục tiêu".

Theo quy định tại Khoản 11, Điều 1, Luật sửa đổi, bổ sung Luật chứng khoán số 62 ngày 24/11/2010:

"1. Các trường hợp sau đây phải chào mua công khai:

a) Chào mua cổ phiếu có quyền biểu quyết, chứng chỉ quỹ đóng dẫn đến việc sở hữu từ hai mươi lăm phần trăm trở lên cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đang lưu hành của một công ty đại chúng, quỹ đóng;

b) Tổ chức, cá nhân và người có liên quan nắm giữ từ hai mươi lăm phần trăm trở lên cổ phiếu có quyền biểu quyết, chứng chỉ quỹ của một công ty đại chúng, quỹ đóng mua tiếp từ mười phần trăm trở lên cổ phiếu có quyền biểu quyết, chứng chỉ quỹ đang lưu hành của công ty đại chúng, quỹ đóng;

c) Tổ chức, cá nhân và người có liên quan nắm giữ từ hai mươi lăm phần trăm trở lên cổ phiếu có quyền biểu quyết, chứng chỉ quỹ của một công ty đại chúng, quỹ đóng mua tiếp từ năm đến dưới mười phần trăm cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty đại chúng, quỹ đóng trong thời gian dưới một năm, kể từ ngày kết thúc đợt chào mua công khai trước đó."

Như vậy, việc chào mua công khai bắt buộc đối với các trường hợp nêu tại Khoản 1 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung Luật chứng khoán, không phụ thuộc vào việc cổ đông đã tìm được hay chưa tìm được người bán.

(eFinance)