Cách tính đơn giá thuê đất để ra thông báo tạm nộp

Hỏi: Điều 4 Thông tư 94/2011/TT-BTC ngày 29/6/2011 của Bộ Tài chính qui định: 'Hết thời gian ổn định đơn giá thuê đất....thì tiếp tục áp dụng dơn giá thuê dất của kỳ ổn định trước để tạm nộp tiền thuê đất..." như vậy doanh nghiệp có kỳ ổn định đơn giá từ 01/01/2006 đến 31/12/2010, kỳ ổn định tiếp theo doanh nghiệp chưa có đơn giá điều chỉnh, căn cứ vào đâu để tạm tính theo đơn giá đất năm 2011 ra thông báo tạm nộp?

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Việc thông báo tạm nộp tiền thuê đất hàng năm là nhiệm vụ của cơ quan thuế, tuy nhiên, việc xác định đơn giá thuê đất lại không thuộc thẩm quyền, chức năng của cơ quan này, họ tham gia với Sở Tài chính trong quá trình xây dựng giá đất. Tuy nhiên, thuế và thu tiền thuê đất không thể chờ mãi được mà cơ quan thuế cần chủ động ra thông báo tạm nộp để gửi đến tổ chức/cá nhân đang sử dụng đất thuê.

Theo thông tin bạn đọc cung cấp, đối chiếu với quy định hiện hành thì thấy rằng trường hợp này thuộc diện tính lại giá đất mới từ năm 2011 và do vậy họ thuộc đối tượng được giảm tiền thuê đất năm 2013 và 2014 theo quy định của Thông tư số 16/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị quyết 02/2013/NQ-CP.

Do đó bạn phải nộp 2 lần tiền thuê đất của năm 2010 như quy định của Thông tư số 16/2013 nêu trên.

(eFinance)