Chi phí dở dang của công trình đã quyết toán năm trước

Hỏi: Công ty tôi được kiểm tra thuế năm 2011, trong đó có phần chi phí dở dang của công trình A năm 2010 được kết chuyển vào giá vốn trong năm 2011, nhưng không có doanh thu tương ứng vì do công tác kế toán không kết chuyển đầy đủ chi phí liên quan khi quyết toán công trình A trong năm 2010 dẫn đến CP dở dang còn dư nợ. Xin hỏi khi thuế kiểm tra năm 2011 chi phí giá vốn trên có bị loại không?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Chi phí thực tế mà doanh nghiệp (DN) đã chi ra, có đủ chứng từ hợp pháp thì hạch toán vào năm nào cũng là chi phí cần phải được bù đắp, tuy nhiên theo quy định của chuẩn mực kế toán và pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) thì nghĩa vụ thuế có khác nhau giữa các kỳ (năm) tính thuế.

Chi phí dở dang của công trình 2010 đã được quyết toán (đã hạch toán doanh thu 2010) thì không thể kết chuyển vào giá vốn năm 2011 được. Nếu DN tự phát hiện ra thì chiểu theo quy định của Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn, DN có quyền khai bổ sung, khai điều chỉnh tờ khai quyết toán thuế năm 2010 để tính lại với Nhà nước về nghĩa vụ thuế của năm 2010. Tuy nhiên, việc DN khai bổ sung, khai điều chỉnh đó phải tiến hành trước khi cơ quan thuế công bố quyết định thanh tra, kiểm tra tại trụ sở DN.

Trường hợp của Bạn có tình hình là năm 2010 đã được kiểm tra thuế, cả cơ quan thuế và DN đều không phát hiện ra việc này, vậy cần có văn bản trao đổi với cơ quan thuế để xử lý cụ thể, bảo đảm hợp lý, hợp tình, phù hợp với pháp luật tại thời điểm phát sinh chi phí.

(eFinance)