Chi phí hạch toán khi chưa thực chi đã khai doanh thu dịch vụ

Hỏi: Công ty tôi là công ty dịch vụ, hạch toán theo Quyết định/2006/Đ-BTC. Dịch vụ của bên tôi là đánh giá sự phù hợp sau đó cấp chứng chỉ cho các đơn vị khách hàng. Quá trình đánh giá tiến hành qua 2 giai đoạn: Giai đoạn 1: Xem xét hồ sơ do khách hàng cung cấp; Gai đoạn 2: Xem xét hiện trường sản xuất của khách hàng.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Nếu đạt sẽ cấp chứng nhận. Sau khi hoàn thành giai đoạn 1, khách hàng phải thanh toán toàn bộ giá trị hợp đồng (có 1 số trường hợp là 50% giá trị hợp đồng) cho bên tôi. Theo quy định của Thông tư 153, bên tôi sẽ phải xuất hóa đơn cho khách hàng và kê khai thuế đầu ra hàng tháng. Xin hỏi cách hạch toán trong trường hợp này như thế nào cho chính xác?

Hiện tại khi nhận được tiền của khách hàng, bên tôi xuất hóa đơn và hạch toán:

Nợ TK 112
Có TK 511

Có TK 333

Tuy nhiên phát sinh một điều là nếu chưa có chi phí thì khi tính thuế TNDN tạm tính quý hoặc quyết toán thuế TNDN năm thì số thuế phải nộp là nhiều hơn thực tế (vì chưa có chi phí để hoàn thành dịch vụ này).

Vậy tôi có thể sử dụng tài khoản 335 để trích trước chi phí tính giá thành dịch vụ này tại thời điểm xuất hóa đơn không? 

Nợ TK 154/Có TK 335

Sau đó khi hoàn thành dịch vụ thì ghi nhận chi phí thực tế: Nợ TK 335/Có TK liên quan...

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Theo quy định tại Thông tư số 129/2008, số 06/2012 thì dịch vụ có thu tiền cho dù chưa hoàn thành thì vẫn phải xuất hoá đơn, khai thuế GTGT.

Trong quý, khi chưa có phát sinh chi phí thì số tiền thu được theo hoá đơn đã xuất cần hạch toán vào TK thu trước của khách hàng.

Khi đã phát sinh chi phí thì lúc đó sẽ kết chuyển sang TK doanh thu 511

Trường hợp đến cuối năm rồi mà vẫn chưa phát sinh chi phí thì:

-      Kết chuyển từ TK thu trước sang TK doanh thu; và

-      Dự toán chi phí để trích trước vào chi phí theo nguyên tắc chi phí phù hợp với doanh thu (TT số 123 cho phép trích trước chi phí cho công việc đã phát sinh doanh thu nhưng chưa phát sinh đầy đủ chi phí, trách nhiệm chưa hoàn thành

-      Sau này khí phát sinh chi phí thực tế thì kết chuyển vào TK đã trích trước nêu trên.

Hạch toán như bạn nêu cũng được nhưng có thể công việc sẽ trùng lắp, mất thời gian.

Bạn đọc vui lòng xem lại cách tổ chức hạch toán và tập hợp chứng từ hiện nay của đơn vị để so với hướng dẫn trên, cách nào tiện lợi cho quản lý thì lựa chọn.

(eFinance)