Chi trợ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức có hệ số lương từ 2,34 trở xuống

(eFinance Online) - Thực hiện NĐ số 17/2015/NĐ-CP và TT số 32/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc chi trợ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức có hệ số lương từ 2,34 trở xuống. Trong quá trình triển khai thực hiện có 02 nội dung tôi thấy chưa rõ ràng, đề nghị Bộ Tài chính xem xét giải đáp. 
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Cụ thể như sau:

 1. Về đối tượng áp dụng Mục đ, khoản 1 điều 2 NĐ 17/2015/NĐ-CP quy định: người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội theo quy định tại NĐ 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ. Theo quy định trên thì đối tượng hợp đồng 68 của các đơn vị sự nghiệp công lập có được hưởng chế độ trợ cấp không?

2. Đối tượng không áp dụng. - Mục a, khoản 3 điều 2 NĐ 17/2015/NĐ-CP quy định: Người có hệ số lương từ 2,24 trở xuống làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp đã được hưởng hệ số tiền lương tăng thêm hàng tháng bằng hoặc cao hơn 0,08 so với mức lương cơ sở theo quy định của cấp có thẩm quyền.

Xin hỏi: + Mức lương cở sở có được hiểu là mức lương do Chính phủ quy định (Năm 2015 thực hiện theo NĐ 66/2013/NĐ-CP)?

+ Hệ số tiền lương tăng thêm hàng tháng có được hiểu là thu nhập tăng thêm không? Nếu hệ số tiền lương tăng thêm được hiểu là thì nhập tăng thêm thì xảy ra trường hợp: các đơn vị sự nghiệp, khi có chênh lệch thu chi hoạt động thường xuyên hàng quý, đơn vị thực hiện chi trả thu nhập tăng thêm cho người lao động, cuối năm khi báo cáo quyết toán được duyệt thì số chênh lệch thu chi hoạt động thường xuyên trong năm mới được xác định chính xác. Như vậy theo quy định đơn vị phải chi trả chế độ trợ cấp hàng tháng nhưng cuối quý, cuối năm đơn vị xác định được chênh lệch thu chi cao hơn mức 0,08 thì cán bộ viên chức có phải truy thu lại số tiền đã được trợ cấp không. 

Trả lời:

Bộ Nội vụ là cơ quan chủ trì, trình Chính phủ ban hành Nghị định số 17/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống; vì vậy, đề nghị Quý bạn đọc chuyển nội dung hỏi đến Bộ Nội vụ để được giải đáp. Tuy vậy, với vai trò là cơ quan phối hợp cùng với Bộ Nội vụ để xây dựng Nghị định nêu trên và ý kiến của Bộ Nội vụ trả lời một số Bộ, ngành, địa phương về những nội dung tương tự như thắc mắc của Quý bạn đọc, Bộ Tài chính xin cung cấp một số thông tin như sau :

1. Đối với câu hỏi số 1 :

Theo quy định tại Tiết đ, Khoản 1, Điều 2 Nghị định số 17/2015/NĐ-CP của Chính phủ thì Người có hệ số lương từ 2,34 trở xuống làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội theo quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp thuộc đối tượng được điều chỉnh tiền lương tăng thêm theo Nghị định số 17/2015/NĐ-CP, ngoài người có hệ số tiền lương từ 2,34 trở xuống làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp đã được hưởng hệ số tiền lương tăng thêm hàng tháng bằng hoặc cao hơn 0,08 so với mức lương cơ sở theo quy định của cấp có thẩm quyền (quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 2 Nghị định).

2. Đối với câu hỏi số 2 :

- Mức lương cơ sở được quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 2 Nghị định số 17/2015/NĐ-CP được hiểu là mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (Mức lương cơ sở năm 2015 là 1.150.000 đồng/tháng theo Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27/06/2013 của Chính phủ.

- Điểm a, Khoản 3, Điều 2 Nghị định số 17/2015/NĐ-CP quy định không áp dụng đối với người có hệ số lương từ 2,34 trở xuống làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp đã được hưởng hệ số tiền lương tăng thêm hàng tháng bằng hoặc cao hơn 0,08 so với mức lương cơ sở theo quy định của cấp có thẩm quyền.

Quy định trên áp dụng đối với đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có hệ số lương từ 2,34 trở xuống làm việc trong các cơ quan, đơn vị thực hiện cơ chế khoán theo quy định quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ như Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,…(ở địa phương theo quy định quyết định của UBND, Chủ tịch UBND (nếu có)), đã được hưởng tiền lương tăng thêm tính trong mức khoán bằng hoặc cao hơn 0,08 so với mức lương cơ sở.

Trường hợp đối tượng có hệ số lương từ 2,34 trở xuống trong các cơ quan, đơn vị thực hiện bổ sung thu nhập theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước, Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập (nay là Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ) thì vẫn thuộc đối tượng được hưởng tiền lương tăng thêm theo Nghị định số 17/2015/NĐ-CP.

(Theo mof.gov.vn)