Chính sách tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ

Hỏi: Tình hình tài chính của Đài truyền hình khó khăn chỉ tự chủ vừa đủ chi phí hoạt động thường xuyên, còn mua sắm sửa chữa tài sản không có nguồn kinh phí. Quỹ phát triển sự nghiệp hàng năm của Đài cũng có nhưng rất ít. Vậy Đài có thể thực hiện việc mua sắm này bằng cách là trao đổi quảng cáo để đổi lấy tài sản có được không?

Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Đài truyền hình được giao tự chủ hoàn toàn về tài chính cho nên kinh phí cho việc sửa chữa tài sản, mua sắm mới xe cộ, phương tiện làm việc đài phải tự thu xếp, Sở Tài chính không bố trí cho đài được. Nếu thiếu tiền thì đài có thể tìm nguồn vay hoặc liên kết, liên doanh để mua sắm rồi trả bằng nguồn khấu hao, tính vào chi phí hoạt động.

Đài có thể thực hiện việc trao đổi dịch vụ quảng cáo để có xe nhằm giải quyết khó khăn tạm thời về dòng tiền nhưng cần hạch toán rành mạch thu chi, nộp thuế. Theo đó, Đài hoàn toàn có quyền mua xe của nhà sản xuất xe và ngược lại nhà sản xuất xe mua dịch vụ quảng cáo của Đài, việc thanh toán tiền theo phương thức bù trừ tiền xe với tiền quảng cáo. Về thủ tục, Đài cần phải có hợp đồng kinh tế xác định rõ trị giá xe, trị giá quảng cáo (tính trên cơ sở thời lượng, giờ phát theo quy trình của Đài) với khoảng thời gian bao lâu.

Đồng thời thực hiện hạch toán như sau: Ô tô do nhà sản xuất xuất hoá đơn GTGT cho Đài thì ghi vào tài sản cố định, đồng thời ghi vào bên có TK phải trả (thu trước của người mua) theo trị giá xe, ghi dòng trị giá tiền hàng. Thuế GTGT trên hoá đơn xe (đầu vào) hạch toán vào TK 133 để bù trừ dần với thuế GTGT đầu ra của hoạt động dịch vụ (TK333.1)

Định kỳ hàng tháng đài xác định trị giá dịch vụ quảng cáo để xuất hoá đơn GTGT cho nhà sản xuất xe, hạch toán có TK doanh thu, nợ TK phải trả.   

(eFinance)