Chính sách thuế NPL tiêu hủy

(eFinance Online) - Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 140916/XNK-PYV ngày 19/9/2016 của Công ty TNHH Pou Yuen Việt Nam về việc chính sách thuế đối với nguyên phụ liệu nhập khẩu theo loại hình sản xuất xuất khẩu bị buộc tiêu hủy. 
Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về thuế nhập khẩu

Căn cứ điểm c khoản 7 Điều 114 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định trường hợp hàng hóa xuất khẩu là hàng hóa sản xuất từ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu phải nhập khẩu trở lại Việt Nam nhưng không tái chế, tái xuất thì tổ chức, cá nhân không được xét hoàn lại thuế (hoặc không được xét không thu thuế nếu chưa nộp thuế) đối với phần nguyên liệu nhập khẩu sản xuất ra số hàng hóa xuất khẩu phải nhập khẩu trở lại; Trường hợp cơ quan hải quan đã hoàn lại hoặc đã ban hành quyết định không thu thuế đối với phần nguyên liệu nhập khẩu sản xuất ra số hàng hóa xuất khẩu phải nhập khẩu trở lại hoặc đối với số hàng hóa đã tái xuất nhưng nay phải nhập khẩu trở lại thì người nộp thuế phải nộp lại số tiền thuế đã được hoàn hoặc không thu đó;

Căn cứ Điều 103, Điều 114 Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định các trường hợp miễn thuế, hoàn thuế xuất nhập khẩu.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Pou Yuen Việt Nam xuất khẩu hàng hóa được sản xuất từ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu nhưng phải nhập khẩu trở lại Việt Nam, buộc phải tiêu hủy; nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu nhưng hàng hóa không xuất khẩu được buộc phải tiêu hủy; nguyên liệu, vật tư nhập khẩu nhưng không còn nhu cầu sử dụng buộc phải tiêu hủy; nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất bán thành phẩm nhưng không đạt yêu cầu buộc phải tiêu hủy không thuộc cáctrường hợp miễn thuế, hoàn thuế nhập khẩu.

2. Về thuế giá trị gia tăng

Căn cứ Điều 2 Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 quy định thuế giá trị gia tăng làthuế tính trên giá tr tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng;

Căn cứ khoản 20 Điều 5 Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 quy định nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu theo hợp đồng sản xuất xuất khẩu ký kết với bên nước ngoài thuộc “đối tượng không chịu thuế GTGT”;

Căn cứ khoản 1 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính (bổ sung điểm g khoản 7 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC) quy định cơ sở kinh doanh không phải nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu trong trường hợp nhập khẩu hàng hóa đã xuất khẩu nhưng bị phía nước ngoài trả lại. Khi cơ sở kinh doanh bán hàng hóa bị trả lại này trong nội địa thì phải kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Pou Yuen Việt Nam xuất khẩu hàng hóa được sản xuất từ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu nhưng phải nhập khẩu trở lại Việt Nam, buộc phải tiêu hủy; nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu nhưng hàng hóa không xuất khẩu được buộc phải tiêu hủy; nguyên liệu, vật tư nhập khẩu nhưng không còn nhu cầu sử dụng buộc phải tiêu hủy; nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất bán thành phẩm nhưng không đạt yêu cầu buộc phải tiêu hủy thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

(eFinance)