Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

Hỏi: Công ty cổ phần Sông Đà 909 là đơn vị thực hiện niêm yết chứng khoán lần đầu năm 2006 thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi giảm 50% thuế TNDN phải nôp trong 2 năm. Do từ năm 2008 trở về trước đơn vị đang hưởng ưu đãi khác theo luật thuế TNDN nên đã kê khai giảm 50% thuế TNDN phải nộp do niêm yết chứng khoán sang năm 2009 - 2010.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Hiện nay, Cục Thuế Hà Nội căn cứ Công văn số 2924/TCT-PC ngày 19/08/2011 của Tổng cục Thuế để điều chỉnh lại biên bản kiểm tra thuế đã ký ngày 26/1/2011 không cho đơn vị được hưởng ưu đãi giảm 50% thuế TNDN vào năm 2009 đồng thời ra quyết định truy thu tiền thuế, tiền phạt theo quy định như vậy là có đúng hay không? Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì hiệu lực của văn bản không được hồi tố nhưng Công văn số 2924/TCT-PC ký ngày 19/08/2011 của Tổng cục Thuế lại hướng dẫn cục thuế các địa phương không được cho miễn giảm thuế TNDN của năm trước ngày ký văn bản là đúng hay sai?

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Chính sách thuế TNDN của chúng ta là nhất quán và có tính lịch sử cụ thể với trật tự tuân thủ chặt chẽ theo thứ bậc từ cao xuống thấp của các văn bản quy phạm pháp luật, đó là : Hiến pháp - Luật - Pháp lệnh - Nghị định - Thông tư...

Các công văn của Bộ không phải là văn bản quy phạm pháp luật, nhưng trong thực tế điều hành thì vẫn có giá trị bởi nó liên quan đến các quyết định cá biệt trong điều hành công việc theo chức năng, quyền hạn được phân cấp. Trong đó, công văn của Bộ ở cấp cao hơn của tổng cục, cấp cục thấp hơn cấp tổng cục, làm gì có chuyện cục thuế ra văn bản bác bỏ văn bản của tổng cục (trừ khi cấp văn bản của cấp trên thì sai luật và văn bản của cấp dưới lại đúng luật và nó dẫn chiếu đúng và đủ văn bản pháp luật).

Với trường hợp của Công ty Sông Đà 909 thì có điểm đặc thù là Đoàn Thanh tra của Thanh tra Chính phủ ra kết luận, gửi lên Thủ tướng Chính phủ cho rằng Bộ Tài chính có văn bản hướng dẫn không đúng luật, vậy cho nên DN nào được hướng dẫn mà chưa kịp làm thì phải đình lại, nếu hưởng ưu đãi rồi thì phải truy thu. Tuy nhiên, việc ra lệnh phạt cần được xem xét thận trọng vì trong việc điều chỉnh số liệu liên quan đến ưu đãi thuế về chứng khoán niêm yết theo công văn của Bộ Tài chính thì DN không có lỗi. Khi không có lỗi mà bị phạt lỗi thì không có cơ sở thuyết phục, DN có quyền khởi kiện sự việc xử phạt ra toà hành chính.

Nếu bạn quyết định khởi kiện thì cần xem xét kỹ vấn đề thời hiệu, thủ tục khởi kiện, nếu không thì nội dung đúng 100% vẫn có thể bị bác bỏ nếu có sai sót dù rất nhỏ về thủ tục.

(eFinance)