Có ấn định thuế thu nhập doanh nghiệp hay không?

Hỏi: Năm 2009, 2010, 2011, công ty có ký hợp đồng thi công nhà, khi nghiệm thu, có xuất hoá đơn GTGT, có kê khai và nộp thuế đúng theo qui định, tất cả các nghiệp vụ liên quan đều được hạch toán vào sổ sách đầy đủ, tất cả các hợp đồng đã ký đều có phát sinh lãi. Công ty chúng tôi có bị cơ quan thuế ấn định thuế GTGT và thu nhập chịu thuế TNDN hay không?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Việc ấn định thuế hay không ấn định thuế phải thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý thuế, không thể làm tuỳ tiện được. Quy định hiện hành là Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007, Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Quản lý thuế (từ 01/7/2013 trở đi là Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013).

Cơ quan thuế thực hiện ấn định số tiền thuế phải nộp hoặc ấn định từng yếu tố liên quan đến việc xác định số tiền thuế phải nộp theo các điều khoản quy định trong các văn bản trên (điều khoản quy định về ấn định thuế).

Quan trọng nhất là việc cơ quan thuế phải đưa ra được bằng chứng là người nộp thuế có vi phạm và thuộc trường hợp nào trong điều khoản của Nghị định, ví dụ: Có bằng chứng về việc khai chưa đúng, khai chưa đủ các yếu tố liên quan đến việc xác định số thuế, đã yêu cầu khai bổ sung mà người nộp không khai bổ sung; hoặc cơ quan thuế có đủ cơ sở chứng minh người nộp thuế hạch toán không đúng, không trung thực các yếu tố liên quan đến việc xác định số tiền thuế phải nộp…

Bạn có quyền và nhất thiết phải yêu cầu cơ quan thuế chỉ rõ việc họ ấn định theo quy định nào, cơ sở nào, bằng chứng nào đối với trường hợp họ dẫn mình đến điều khoản ấn định trong Luật và Nghị định, không thể tuỳ tiện, vu vơ được. Để làm được việc này, bạn cần tìm đọc các văn bản trên, chuẩn bị chứng cứ chắc chắn và có văn bản gửi cho đoàn kiểm tra, tránh việc lời nói gió bay, không căn cứ.

(eFinance)