Có được phép làm tròn số trên hoá đơn GTGT?

Hỏi: Số tiền chua thuế 4.099.090, thuế VAT 10% là 409.910. Tôi muốn hỏi số tiền thuế VAT được làm tròn như vậy có đúng không? Có thông tư nào hướng dẫn về việc làm tròn số tiền ghi trong hóa đơn GTGT không?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Hoá đơn GTGT cũng là 1 loại chứng từ và nội dung ghi chép trên đó cũng phải tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán, thống kê.

Theo quy định tại Điều 17, Nghị định số 129/2004 quy định chi tiết thi hành Luật Kế toán thì việc làm tròn số cần bảo đảm nguyên tắc làm tròn đến đơn vị tính ghi trên chứng từ.

Theo đó, nếu đơn vị tính là đồng thì được phép làm tròn số sau dấu phẩy (ví dụ nếu đơn vị tính là đồng thì con số 87,57 đồng được phép làm tròn lên 88 đồng và không thể làm tròn đơn vị cho chẵn chục tứ là 89 đồng vẫn ghi là 89 mà không được lên 90).

Nếu đơn vị tính là nghìn đồng thì các chữ số hàng trăm được làm tròn lên chữ số hàng nghìn (ví dụ nếu đơn vị tính là nghìn đồng thì con số 783.509 đồng được phép làn tròn lên thành 784 nghìn đồng).

Bạn đọc có thể tham chiếu các quy định tại Luật Kế toán và những nội dung trao đổi trên đây để thực hiện cho đúng quy định.

(eFinance)