Có được ưu đãi thuế với thu nhập từ thanh lý tài sản cố định?

Hỏi: Công ty tôi được thành lập mới từ dự án đầu tư, lĩnh vực sản xuất phần mềm được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và đang trong thời gian miễn thuế. Trường hợp công ty có thanh lý tài sản cố định (TSCĐ) thì thu nhập từ phần thanh lý TSCĐ có được miễn thuế hay không?

Ảnh minh họa - nguồn Internet. Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Nhà nước có chính sách ưu đãi cao đối với công nghiệp phần mềm nhằm khuyến khích phát triển ngành này. Thuế suất ưu đãi 10% và thời gian miễn thuế 4 năm, giảm 50% thuế trong 9 năm tiếp theo được áp dụng đối với thu nhập của doanh nghiệp (DN) từ hoạt động phần mềm.

Do đó, các khoản thu nhập của DN phần mềm nhưng từ các hoạt động khác (ví dụ buôn bán vật tư, máy tính, thanh lý tài sản…) phải chịu thuế suất phổ thông 25% và không được ưu đãi gì.

Ngoài ra, thu nhập từ thanh lý TSCĐ được xếp vào thu nhập khác, theo quy định tại Thông tư số 123/2012 (trước đây là Thông tư số 130/2008) thì các khoản thu nhập khác không được ưu đãi thuế.

(eFinance)