Có làm tròn số hàng đơn vị, bỏ số thập phận trên hoá đơn?

Hỏi: Thành tiền của từng mặt hàng trên hóa đơn có được làm tròn tới hàng đơn vị không (bỏ phần thập phân)? Hay là để nguyên không được làm tròn, chỉ làm tròn tổng tiền của toàn hóa đơn tới hàng đơn vị. Bộ Tài Chính có công văn nào qui định về làm tròn thành tiền trên hơn đơn đỏ không?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Quy định hiện hành về kế toán có cho phép làm tròn số đến hàng đơn vị trên các chứng từ, sổ sách kế toán và báo cáo kế toán

Hóa đơn là một loại chứng từ nên nội dung và kỹ thuật ghi trên đó cũng được tuân thủ theo quy định về cách ghi chép chứng từ, không ai cấm việc làm tròn đến hàng đơn vị , tứ là bỏ phần thập phân.

Hiện tại không có văn bản nào quy định cụ thể việc làm tròn đến từng dòng trên hoá đơn nhưng chúng ta cứ làm thì cũng không mắc sai phạm gì vì việc làm tròn chỉ mang lại thuận tiện cho các bên, trước mắt là tại doanh nghiệp vì khuôn khổ các ô trên hoá đơn chứng từ cũng có giới hạn.

(eFinance)