Công ty TNHH Thăng Long phải nộp đủ số tiền chậm nộp còn nợ

Tổng cục Hải quan trả lời công văn số 101/CV-TL ngày 01/10/2015 của Công ty TNHH Thăng Long về việc đề nghị xóa tiền chậm nộp thuế phát sinh trước ngày 01/7/2013.

Ảnh minh họa - nguồn: Báo Hải quan.Ảnh minh họa - nguồn: Báo Hải quan.

Theo đó, Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ 01/01/2015 không quy định nội dung về xóa nợ tiền phạt chậm nộp thuế phát sinh trước ngày 01/7/2013 của doanh nghiệp đã nộp khoản nợ thuế gốc trước ngày 31/12/2014.

Vì vậy, Công ty TNHH Thăng Long phải nộp đủ số tiền chậm nộp còn nợ vào ngân sách nhà nước theo quy định.

(eFinance)