Đăng ký giảm trừ gia cảnh

Hỏi: 2 vợ chồng làm trong một công ty. Năm 2012, người chồng đăng ký giảm trừ gia cảnh cho 2 con phụ thuộc. Tháng 2/2013, người chồng nghỉ việc không có thu nhập, nay xin đăng ký cắt giảm trừ gia cảnh cho hai con và người vợ xin đăng ký giảm trừ cho 02 con phụ thuộc kể từ tháng 3/2013. Vậy người vợ có được đăng ký cho 2 con từ tháng 3/2013 không?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Việc giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc thực hiện theo nguyên tắc mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một đối tượng nộp thuế trong năm tính thuế. Tại điểm 3.1.3, mục I, phần B Thông tư số 84/2008 của Bộ Tài chính có quy định: “Trường hợp nhiều đối tượng nộp thuế có chung người  phụ thuộc phải nuôi dưỡng thì các đối tượng  nộp thuế phải tự thỏa thuận để đăng ký giảm trừ gia cảnh vào một đối tượng nộp thuế.”

Với quy định trên, các bạn hoàn toàn có thể tự thỏa thuận với vợ (cần có văn bản giấy có chữ ký của 2 người) để điều chỉnh người phụ thuộc vào đăng ký của mỗi người (khai lại, đăng ký lại để người chồng không đăng ký con nào cả trong cả năm và người vợ đảm nhiệm đăng ký cả 2 con trọn năm). Việc đăng ký lại có thể làm lúc nào cũng được, miễn là trước thời điểm quyết toán thuế 2013, tuy nhiên nếu làm sớm ngay từ tháng 3/2013 thì sẽ tiện lợi cho khâu tạm khấu trừ và quyết toán thuế năm 2013 được tiện lợi.

(eFinance)