Điều kiện bán cổ phiếu quỹ

Hỏi: Có thể dùng cổ phiếu quỹ bán lại cho người lao động có lựa chọn hoặc có thể dùng để thưởng cho người lao động được không? Trường hợp công ty mua cổ phiếu quỹ nhưng sau đó trong vòng 6 tháng có nhu cầu bán cổ phiếu thu hút người lao động. Công ty có được thực hiện không?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trả lời như sau: Theo quy định tại Khoản 1 Điều 39 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP cổ phiếu quỹ có thể được dùng để bán có lựa chọn hoặc để thưởng cho người lao động trong công ty nếu đáp ứng các quy định tại Khoản 2 và 3 Điều 39 Nghị định 58. Trình tự, thủ tục bán hoặc thưởng cổ phiếu quỹ cho người lao động được quy định tại Mục 2 Chương II Thông tư số 130/2012/TT-BTC.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 39 Nghị định 58 thì công ty được phép bán cổ phiếu quỹ cho người lao động. Trường hợp này không giới hạn thời gian số lượng cổ phiếu quỹ đó được mua lại trong thời hạn bao lâu.

(eFinance)