Điều kiện hoàn thuế giá trị gia tăng

(eFinance Online) -Hỏi: Trong trường hợp không hạch toán riêng được số thuế GTGT đầu vào sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu và hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ nội địa, liệu phần doanh thu thương mại hàng hóa xuất khẩu sẽ không được tính vào doanh thu xuất khẩu để xác định tỷ lệ thuế GTGT được hoàn? Cụ thể, trong trường hợp DNCX nhập khẩu hàng hóa từ nhà cung cấp nước ngoài, sau đó xuất khẩu hàng hóa cho khách hàng nước ngoài hoặc một DNCX khác, số thuế GTGT tương ứng đã nộp ở khâu nhập khẩu sẽ không được hoàn thuế GTGT?
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Trả lời: Do nội dung câu hỏi của DNCX chưa rõ ràng về loại hình hoạt động kinh doanh của DNCX, về căn cứ pháp lý:

- Tại khoản 20 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC hướng dẫn về đối tượng không chịu thuế “Hàng hoá, dịch vụ được mua bán giữa nước ngoài với các khu phi thuế quan và giữa các khu phi thuế quan với nhau. Khu phi thuế quan bao gồm: khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất, kho bảo thuế, khu bảo thuế, kho ngoại quan, khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại - công nghiệp và các khu vực kinh tế khác được thành lập và được hưởng các ưu đãi về thuế như khu phi thuế quan theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Quan hệ mua bán trao đổi hàng hoá giữa các khu này với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu…”

- Tại Nghị định số 114/2015/NĐ-CP quy định:

“7. Doanh nghiệp chế xuất được cấp Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa tại Việt Nam phải mở sổ kế toán hạch toán riêng doanh thu, chi phí liên quan đến hoạt động mua bán hàng hóa tại Việt Nam và bố trí khu vực lưu giữ hàng hóa ngăn cách với khu vực lưu giữ hàng hóa phục vụ hoạt động sản xuất của doanh nghiệp chế xuất hoặc thành lập chi nhánh riêng nằm ngoài doanh nghiệp chế xuất, khu chế xuất để thực hiện hoạt động này

- Tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 100/NĐ-CP ngày 01/07/2016 đã hướng dẫn phân bổ số thuế giá trị gia tăng đầu vào trường hợp không hạch toán riêng s thuế giá trị gia tăng đầu vào sử dụng cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu thì số thuế giá trị gia tăng đu vào xác định theo tỷ lệ gia doanh thu của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu trên tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ của các kỳ khai thuế giá trị gia tăng tính từ kỳ khai thuế tiếp theo kỳ hoàn thuế liền trước đến kỳ đề nghị hoàn thuế hiện tại.

Căn cứ quy định trên:

+ Trường hợp DNCX thực hiện hoạt động sản xuất để xuất khẩu thì không phải nộp, khai thuế GTGT, không được hoàn thuế GTGT.

+ Trường hợp DNCX mua hàng hóa, dịch vụ của DNCX khác phục vụ cho hoạt động sản xuất để xuất khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

+ Trường hợp DNCX được cấp Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa tại Việt Nam thì DNCX phải thực hiện đăng ký với cơ quan thuế nội địa để kê khai, nộp thuế GTGT, sử dụng hóa đơn như doanh nghiệp nội địa. Khi đó theo quy định Luật số 106/2016/QH13, trường hợp DNCX có hàng hóa nhập khẩu để xuất khẩu (bán cho tổ chức ở nước ngoài hoặc DNCX khác) thì không được hoàn thuế giá trị gia tăng, số thuế GTGT đã nộp ở khâu nhập khẩu được khấu trừ. 

(eFinance)