Đơn vị sự nghiệp công lập có trích khấu hao hay không?

Hỏi: Đơn vị tôi là đơn vị sự nghiệp ngân sách nhà nước (NSNN) đảm bảo toàn bộ kinh phí. Hiện nay đơn vị tôi có nguồn thu từ hoạt động đo đạc bản đồ, thiết bị đo đạc mua do tiền NSNN cấp, vậy tôi xin hỏi đơn vị tôi có được trích khấu hao tài sản cố định (TSCĐ) không? Nếu trích số tiền trích phân bổ như thế nào?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Câu hỏi của bạn rất hay và đúng với chủ đề đang được triển khai từng bước mở rộng quyền tự chủ tài chính, tính đủ chi phí dịch vụ công, chuyển các đơn vị có đủ điều kiện sang hoạt động theo cơ chế doanh nghiệp, tính đủ khấu hao TSCĐ vào chi phí để bù đắp, trang trải từ nguồn lực thu được.

Hiện tại, các tài sản của đơn vị sự nghiệp công lập được mua sắm bằng nguồn vốn NSNN thì chỉ hạch toán hao mòn mà chưa tính trích khấu hao.

Đơi với các đơn vị tự chủ tài chính toàn bộ kinh phí thì cần tôntrongj nguyên tắc trích lập đủ quỹ phát triển sự nghiệp (tương tự như Quỹ khuyến khích phát triển sản xuất của doanh nghiệp) để có nguồn mua sắm thiết bị sau này bởi vì cái đang có, đang dùng rồi cũng có ngày hỏng hóc, hết giá trị sử dụng phải thanh lý.

(eFinance)