Ghi giảm tài sản cố định theo thời hiệu Thông tư 45/2013

Hỏi: Xin hỏi hiệu lực áp dụng của Thông tư 45 về quản lý khấu hao tài sản cố định từ ngày 10/06/2013 nhưng cho năm tài chính 2013. Như vậy việc ghi giảm tài sản (đối với tài sản cố định trước đây nhưng theo Thông tư 45 không đáp ứng tiêu chuẩn tài sản cố định) sẽ hiểu là ghi vào ngày 10/06/13 hay ngày 01/01/2013?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách thuế - Bộ Tài chính trả lời như sau: Theo quy định của Thông tư số 45/2013 thì nội dung văn bản pháp luật quy định tại Thông tư này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày 10/6/2013. Bạn cần hiểu các việc liên quan là:

-         Những tài sản mua sắm từ ngày 10/6/2013 trở đi thoả mãn tiêu chí về thời gian sử dụng (trên 01 năm) và giá trị (30 triệu trở lên) mới hạch toán vào TSCĐ.

-         Những tài sản cố định trước đây, do hạch toán theo nguyên tắc nguyên giá, nay có quy định mới thì phải thực hiện ghi giảm tài sản, giảm số hạch toán hao mòn, đồng thời hạch toán giảm nguồn vốn cố định và tương ứng là tăng chi phí trả trước đối với phần giá trị chưa khấu hao hết (giá trị hiện còn). Đi liền với nó là định kỳ tháng/quý sẽ phân bổ số này vào chi phí sản xuất kinh doanh trong thời gian tối đa không quá 03 năm.

-         Việc hạch toán điều chỉnh ngay tại thời điểm ngày 10/6 hay 01/7 đều không sao cả, miễn là bảo đảm đến cuối kỳ 2013 mọi tài sản cố định phải về mặt bằng mới. Bạn có thể lựa chọn cách làm cho đỡ tốn kém thời gian, không phát sinh các việc không cần thiết.

(eFinance)

̣