Giải đáp vướng mắc về hoàn thuế giá trị gia tăng

(eFinance Online) -Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 2646/CT- THNVDT ngày 26/8/2016 của Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk hỏi về vướng mắc hoàn thuế GTGT. Về vấn đề này,  ngày 15/9/2016 Tổng cục Thuế có Công văn số 4202/TCT-KK giải đáp như sau:
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Khoản 1 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

”1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc trong quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo; trường hợp lũy kế sau ít nhất mười hai tháng tính từ tháng đầu tiên hoặc sau ít nhất bốn quý tính từ quý đầu tiên phát sinh số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết mà vẫn còn số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế”.

Tại khoản 2 Điều 19 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“2. Các trường hợp cơ sở kinh doanh đã kê khai đề nghị hoàn thuế trên Tờ khai thuế GTGT thì không được kết chuyển số thuế đầu vào đã đề nghị hoàn thuế vào số thuế được khấu trừ của tháng tiếp sau”.

Tại Khoản 3 Luật số 106/2016/QH13 quy định: “1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng hoặc trong quý thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo”.

Ngày 25/7/2016, Bộ Tài chính có Công văn số 10315/BTC-TCT về việc thực hiện Luật số 106/2016/QH13, theo đó Bộ Tài chính hướng dẫn:

Trường hợp cơ sở kinh doanh có số thuế GTGT chưa được khấu trừ hết phát sinh trước kỳ thuế tháng 7/2016 (đối với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc trước kỳ tính thuế quý 3/2016 (đối với trường hợp kê khai theo theo quý) đủ điều kiện hoàn thuế GTGT theo hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính thì cơ quan thuế vẫn tiếp nhận hồ sơ đề nghị hoàn thuế của cơ sở kinh doanh và giải quyết hồ sơ đề nghị hoàn thuế theo quy định của pháp luật.

Ngày 23/11/2015, Tổng cục Thuế có công văn số 4943/TCT-KK về việc hướng dẫn một số vướng mắc về khai thuế và khai bổ sung hồ sơ khai thuế.

Ngày 13/5/2016, Tổng cục Thuế có công văn số 2035/TCT-KK về việc khai bổ sung hồ sơ khai thuế GTGT để hoàn thuế.

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, nội dung vướng mắc về hoàn thuế giá trị gia tăng của Cục thuế tỉnh Đắk Lawsk tại công văn số 2646/CT-THNVDT ngày 23/8/2016 được hướng dẫn tại công văn số 10315/BTC-TCT ngày 25/7/2016 của Bộ Tài chính, công văn số 4943/TCT-KK ngày 23/11/2015 và công văn số 2035/TCT-KK ngày 13/5/2016 của Tổng cục Thuế. Đề nghị Cục thuế tỉnh Đắk Lắk căn cứ từng trường hợp phát sinh cụ thể để xác định và hướng dẫn người nộp thuế thực hiện theo đúng quy định.

(Theo gdt.gov.vn)