Giải thích thuật ngữ "đang chào bán cổ phiếu"

Hỏi: Thế nào là “đang chào bán cổ phiếu” có phải là cổ đông lớn đang chào bán cổ phiếu ra công chúng? Công ty đang thảo luận phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược? Đang nộp hồ sơ xin phép chào bán lên UBCKNN? Đang thực hiện chào bán cho cổ đông hiện hữu?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trả lời như sau: Điểm b Khoản 1 Điều 38 Nghị định 58 quy định ”Đang trong quá trình chào bán cổ phiếu để huy động thêm vốn” được hiểu là tính từ ngày bắt đầu chào bán đến ngày hoàn thành đợt chào bán (đối với chào bán ra công chúng hoặc chào bán chứng khoán riêng lẻ) theo quy định tại Khoản 15 và 16 Điều 2 Nghị định 58.

(eFinance)