Hạch toán chuyển tiền thu cổ tức và phí chuyển tiền trả cho công ty chứng khoán

Hỏi: Công ty có khoản đầu tư góp vốn vào công ty A, nay công ty A chia cổ tức cho công ty số tiền cổ tức chuyển vào tài khoản mở tại công ty chứng khoán, công ty làm thủ tục chuyển số cổ tức từ tài khoản tại công ty chứng khoán về tài khoản ngân hàng. Và khi chuyển tiền thì công ty chứng khoáng giữ lại 100.000 đồng trong tài khoản và thu phí chuyển tiền, vậy định khoản mấy nghiệp vụ này như thế nào?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Cổ tức được chia là khoản thu nhập đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) tại doanh nghiệp (DN) nơi mà DN của bạn đầu tư vốn. Theo quy định hiện hành thì khoản này được miễn thuế TNDN, các bạn nhận được thì hạch toán vào TK lãi lỗ, TK cấp 2 theo dõi về cổ tức. Khi lên báo cáo quyết toán và tờ khai quyết toán thuế TNDN thì không phải tính thuế TNDN, trên số tiền cổ tức này mặc dù nó vẫn nằm trong tổng số lãi (thu nhập) của DN.

Khoản cổ tức nhận được thuộc về thu nhập khác, chi phí trả cho công ty chứng khoán được bù đắp bằng nguồn thu nhập này, số còn lại DN được toàn quyền sử dụng cùng với khoản thu nhập còn lại của DN sau khi đã nộp đủ thuế TNDN (quen gọi là thu nhập sau thuế TNDN).

Bạn đọc vui lòng xem Thông tư số 123/2012/TT-BTC, phần nội dung quy định về thu nhập được miễn thuế.

(eFinance)