Hạch toán lãi vay vào chi phí như thế nào?

Hỏi: Công ty tôi có vay tiền ngân hàng để hoạt động kinh doanh, nhưng do điều kiện không có để thanh toán tiền lãi hàng tháng, nên tôi hạch toán chi phí lãi vay vào chi phí phải trả (N635 - C335), như vậy chi phí này của tôi có được coi là chi phí hợp lý không ạ, và tôi có phải lập bảng tính lãi các khoản vay không?

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Về chứng từ hạch toán vào chi phí: Khi chưa có tiền để trả lãi vay hàng tháng thì căn cứ vào hợp đồng/khế ước vay, bạn có thể tính lãi trên bảng tính hàng tháng để hạch toán vào chi phí phải trả. Khi có tiền thì hạch toán giảm khoản phải trả đối ứng với tiền thực xuất ra. Nên nhớ rằng, khi đáo hạn hợp đồng hoặc cuối kỳ quyết toán thuế năm mà không chứng minh được khoản phải trả thì đương nhiên bị đưa ra khỏi chi phí.

Lãi vay thực trả (hoặc lãi phải trả nếu thời gian kết thúc hợp đồng sau ngày kết thúc năm dương lịch/năm tài chính) tính vào chi phí rồi nhưng có được tính trừ khi xác định thu nhập chịu thuế hay không còn phụ thuộc vào vốn chủ sở hữu thực tế của doanh nghiệp. Nếu chưa có đủ vốn chủ bằng vốn điều lệ (theo tiến độ cam kết) thì khoản lãi vay tương ứng với phần vốn điều lệ còn thiếu sẽ được đưa ra khỏi chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

(eFinance)